Dyrektywa w sprawie automatycznej wymiany informacji | KPMG | PL

Dyrektywa w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacjach podatkowych i uprzednich porozumieniach cenowych

Dyrektywa w sprawie automatycznej wymiany informacji

8 grudnia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła, iż Rada Europejska przyjęła dyrektywę mającą na celu poprawę transparentności wydawanych interpretacji podatkowych oraz uprzednich porozumień cenowych (APA) zawieranych pomiędzy państwami członkowskimi a spółkami, dotyczących traktowania i regulowania szczególnych problemów i zagadnień podatkowych.

Kontakt

partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

 Dyrektywa w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacjach podatkowych i uprzednich porozumieniach cenowych

Zgodnie z treścią komunikatu Komisji, omawiana dyrektywa nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek automatycznej wymiany informacji dotyczących wydawanych ex ante interpretacji podatkowych o znaczeniu transgranicznym oraz APA.

  • Zgodnie z przepisami dyrektywy, państwo członkowskie otrzymujące informacje poprzez nowy mechanizm będzie mogło, w razie potrzeby, żądać bardziej szczegółowych danych dotyczących interesującego je przypadku.
  • Na potrzeby przechowywania wymienianych informacji, Komisja stworzy bezpieczną, centralną bazę danych, do której dostęp będą miały wszystkie państwa członkowskie, a także sama Komisja – jednak wyłącznie w zakresie koniecznym do monitorowania poprawności wdrożenia omawianej dyrektywy.
  • W przypadkach, gdy jedno z państw członkowskich wyda podatkową interpretację ex ante o znaczeniu transgranicznym lub zawrze porozumienie dotyczące stosowanych cen transferowych, wszystkie inne państwa członkowskie, które mogą odczuć skutki takich interpretacji lub porozumień, będą miały możliwość monitorowania nowej sytuacji oraz jej prawdopodobnego wpływu na osiągane dochody z podatków.

Według poglądu wyrażonego w komunikacie Komisji, przyjęta dyrektywa jest zgodna z kierunkiem i efektami prac prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach walki z erozją bazy podatkowej oraz przerzucaniem dochodów (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

Data wejścia w życie i zasady stosowania dyrektywy

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. W przypadku interpretacji lub porozumień wydawanych lub zawieranych przed 2017 r., zastosowanie znajdą następujące reguły:

  • Informacje o interpretacjach lub APA wydanych, zmienionych lub przedłużonych między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r. będą przekazywane tylko wtedy, jeśli dana interpretacja lub porozumienie obowiązywało w dniu 1 stycznia 2014 r.;
  • Informacje o interpretacjach lub APA wydanych, zmienionych lub przedłużonych między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2016 r. będą przekazywane niezależnie od tego, czy dana interpretacja lub porozumienie pozostaje w mocy, czy też nie;
  • Państwa członkowskie będą mogły zrezygnować z przesyłania danych o interpretacjach podatkowych lub APA wydanych, zmienionych lub przedłużonych przed 1 kwietnia 2016 r. dotyczących podmiotów, których roczne przychody netto na poziomie grupy były niższe, niż 40 milionów EUR – z zastrzeżeniem, iż prawo to nie będzie przysługiwało w odniesieniu do interpretacji lub porozumień dotyczących podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności finansowych lub inwestycyjnych.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij