Nowelizacja w zakresie cen transferowych | KPMG | PL

Prezydent podpisał nowelizację w zakresie cen transferowych

Nowelizacja w zakresie cen transferowych

W dniu 27 października br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Kontakt

partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

 Prezydent podpisał nowelizację w zakresie cen transferowych

Najważniejsze zmiany

Podwyższenie progu powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami w rozumieniu cen transferowych do 25 proc.

Zmiany dot. dokumentacji cen transferowych:

  • Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie uzależnione od spełnienia dwóch kryteriów, tj. kryterium przychodowego oraz kryterium istotnego wpływu transakcji/zdarzenia na wysokość dochodu (straty) podatnika.
  • Organ podatkowy będzie mógł żądać dokumentacji do transakcji/innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów ustalonych w oparciu o powyższe kryteria. Termin przedłożenia dokumentacji będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. W pozostałych przypadkach dokumentacja będzie musiała zostać dostarczona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania (zgodnie z dotychczasowymi zasadami).
  • Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10.000.000 EUR będą zobowiązani do sporządzenia analizy porównawczej (tzw. benchmarking study).
  •  Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 20.000.000 EUR będą dodatkowo zobowiązani do przedstawienia informacji o grupie (tzw. master file).

Nowe obowiązki podatnika:

  • Podatnicy obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych będą obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji.
  • Podatnicy o przychodach lub kosztach w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekraczających równowartość 10.000.000 EUR, obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, będą również obowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz „CIT-TP”).
  • Podmioty krajowe o skonsolidowanych przychodach w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekraczających w poprzednim roku podatkowym równowartość 750.000.000 EUR będą obowiązani do sporządzenia sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych i zagranicznych zakładów (formularz „CIT-CBC”).

Wejście w życie nowych przepisów

Nowe przepisy o cenach transferowych wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdania CIT-CBC – przepisy te stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzania sprawozdania CIT-CBC powstaje, jeżeli skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły równowartość 750.000.000 EUR za ten rok podatkowy.

W przypadku chęci przedyskutowania wpływu zmian w przepisach na sytuację Państwa spółki, prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij