Podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego | KPMG | PL

Podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego nie tylko dla „supermarketów”

Podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

W projekcie ustawy z dnia 15 września 2015 r. o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaproponowano opodatkowanie placówek handlu detalicznego, których powierzchnia handlowa przekracza 250 m kw.

Kontakt

partner, doradztwo podatkowe, szef grupy VAT

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu ustawy, która – według nieoficjalnych zapowiedzi – miałaby wejść w życie już w pierwszej połowie 2016 r.

Kto zapłaci nowy podatek?

Zgodnie z projektowaną ustawą, podatnikiem podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium RP będzie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na działalności handlowej w sklepach wielkopowierzchniowych położonych na terytorium Polski.

Przez działalność handlową rozumie się zasadniczo dostawę towarów wiążącą się z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz działalność usługową podatnika związaną z dostawą towarów.

Jednak warto zwrócić uwagę, że sklepem wielkopowierzchniowym w rozumieniu projektowanej ustawy, jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw., zadaszonej lub przykrytej namiotem lub namiotami, położonej na obszarze jednej lub co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działkach gruntu.

Za powierzchnię sprzedaży obiektu handlowego uznaje się, według projektu, całość lub część powierzchni ogólnodostępnej stanowiącej całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do działalności handlowej, na której odbywa się bezpośrednia dostawa towarów i świadczenie usług związanych z tą dostawą, wraz z powierzchnią magazynową, czyli powierzchnią zadaszoną lub przykrytą namiotem (namiotami) przystosowaną oraz wykorzystywaną do składowania, przeładunku, ewidencjonowania przyjęcia lub wydania towarów, niedostępną dla klientów.

W zakres powierzchni handlowej wchodziłaby również powierzchnia wystawiennicza, tj. zadaszona lub przykryta namiotem (namiotami) powierzchnia wykorzystywana przez podatnika do ekspozycji towarów, w tym także w celach reklamowych.

Szerokie rozumienie działalności handlowej a także relatywnie niewielka wymagana powierzchnia sprawiają, że w gronie podatników może się znaleźć również wielu średnich przedsiębiorców, prowadzących takie punkty sprzedaży jak księgarnie, apteki, itp.

Czynności opodatkowane

Zgodnie z projektem ustawy, przedmiotem opodatkowania jest dostawa towarów na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju z określonymi wyjątkami (np. dotyczącymi sprzedaży paliw).

Ponadto, przedmiotem opodatkowania byłoby również świadczenie usług związanych z dostawą towarów na rzecz wskazanych wyżej podmiotów, w tym zwłaszcza transport, montaż oraz naprawa zakupionych od podatnika towarów. Również w tym zakresie przewidziano pewne wyjątki.

Zgodnie z projektem ustawy, wskazane czynności podlegałyby opodatkowaniu również w przypadku, gdy całości lub części odpłatności za ich wykonanie dokonuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Podstawa opodatkowania

Zgodnie z projektem ustawy, podstawą opodatkowania z tytułu wykonywania przez podatników czynności opodatkowanych byłaby kwota należna podatnikowi z tytułu ich wykonania.

Wskazana kwota nie obejmowałaby m.in. należnego podatku VAT oraz rabatów i obniżek udzielonych indywidualnie nabywcy.

Dwa warianty stawek

W projekcie ustawy uwzględniono dwa warianty regulacji określającej stawkę podatku. W pierwszym wariancie stawka ta wynosiłaby 2 proc. podstawy opodatkowania. W drugim, podatek pobierany byłby od podstawy opodatkowania za okresy kwartalne według skali podatkowej w stawkach od 0,5 do 2 proc. z kwotą wolną od podatku w wysokości 700 tys. zł.

Dodatkowe obowiązki oraz sankcje

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki związane z rozliczaniem podatku. Zgodnie z projektowaną regulacją, podatnicy byliby m.in. zobowiązani do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podatników, aktualizacji danych rejestracyjnych oraz składania deklaracji uwzględniającej podstawę opodatkowania uzyskaną w poszczególnych sklepach wielkopowierzchniowych.

Niedopełnienie ww. obowiązków lub wykazanie nieprawidłowych danych w zgłoszeniach lub deklaracjach wiązałoby się z sankcjami przewidzianymi w projekcie ustawy (np. podwyższenie podatku za okres nieobjęty zgłoszeniem mimo istniejącego obowiązku).

Według nieoficjalnych informacji, wejście w życie projektowanych przepisów planowane jest na pierwszy kwartał 2016 r.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, czy też analizą czy regulacje te będą miały w Państwa przypadku zastosowanie (jeżeli tak, to w jakim zakresie i jak należy się do zmian przygotować), prosimy o kontakt z nami.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij