Tax Alert - MF publikuje finalne struktury JPK | KPMG | PL

Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

Tax Alert

Dziś, tj. 9 marca 2016 r., na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert

JPK - komunikat MF

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w dalszej części niniejszego Tax Alertu.

 

JPK już od 1 lipca 2016 r.

Z opublikowanych przez MF informacji wynika, że nie jest planowane przesunięcie daty wprowadzenia obowiązku raportowania w postaci JPK. Zatem należy przyjąć, że podatnicy zasadniczo będą mieli obowiązek raportowania w formacie JPK już od 1 lipca 2016 r.

 

Zakres danych w JPK

MF wskazało, że zakres danych w ramach JPK powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli.Pobierane powinny być dane wyłącznie niezbędne do realizacji celu kontroli.

 

JPK a ochrona danych

MF wyjaśniło, że wszystkie dane gromadzone w postępowaniach kontrolnych podlegają tajemnicy skarbowej oraz regułom wynikających z ochrony danych osobowych. Dla danych gromadzonych na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej, czyli w formie JPK, zostaną zastosowane wszystkie rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane dotychczas dla dowodów i deklaracji składanych drogą elektroniczną.

 

JPK a systemy księgowe

MF poinformowało, że podatnicy wykorzystujący do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wiele systemów nie będą zobowiązani do tworzenia jednego pliku JPK w formie zbiorczej.

W ocenie MF możliwe będzie utworzenie z każdego systemu wykorzystywanego do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej odrębnego pliku JPK i przekazanie żądanych danych w postaci wielu plików.

 

Jak zmieni się kontrola podatników

MF przedstawiło przykładową listę testów, jakie będą wykonywane na danych uwzględnionych w JPK.

Będą to testy weryfikujące spójność, dokładność i kompletność ksiąg i deklaracji podatkowych.

Podstawowymi testami będą testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, takie jak kolejna numeracja, luki i duplikaty zapisów. Właściwą grupę testów będą stanowić testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania (CIT), ciągłości stosowania zasad rachunkowości (np. zasad wyceny aktywów metodą FIFO, LIFO), prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów i usług itp. (VAT).

 

JPK – składanie korekt

Z wyjaśnień MF wynika, że będzie możliwość składania korekt JPK. Natomiast w przypadku korekty JPK konieczne będzie przesłanie poprawionego JPK w całości, a nie jedynie raportowanie różnic pomiędzy korygowanymi pozycjami.

 

JPK a ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

MF wyjaśniło, że zmodyfikowano wersję struktury JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (JPK_VAT), tak by odzwierciedlała ona w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

MF podkreśliło również, że ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT.

 

JPK a faktury zakupu

MF wyjaśniło, że opiniowana struktura dla faktur obejmowała zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu. W wyniku konsultacji struktura została zmodyfikowana w celu uwzględnienia również faktur korygujących i zaliczkowych.

 

JPK dla faktur a inne dokumenty

W ocenie MF struktura JPK dla faktur nie obejmuje paragonów i dokumentów księgowych sporządzanych w celu zaksięgowania kwot podatku należnego. Dla tych dowodów MF planuje opracowanie odrębnych struktur w ramach JPK.

 

JPK a paragony fiskalne

MF wskazało, że w sytuacji, gdy podatnik rejestruje w jednej pozycji w ewidencji VAT utarg z kas fiskalnych z całego tygodnia (w rozbiciu na stawki VAT), to taki sposób agregacji danych jest akceptowalny z punktu widzenia logiki pliku kontrolnego dla ewidencji VAT.

Uzasadniając swoje stanowisko MF podkreśliło, że w przypadku rejestrowania w ewidencji VAT sprzedaży z kas fiskalnych nie jest bowiem możliwe wskazanie danych konkretnych nabywców.

 

JPK a rejestracja na VAT

MF wskazało, że obowiązki wynikające z regulacji w zakresie JPK dotyczyć będą również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT.

 

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Warto podjąć też prace nad weryfikacją możliwości pobierania tych danych z systemów oraz nad samym generowaniem JPK.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, to bardzo prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij