Harmonogram prac i działania Min.Fin. związane z JPK | KPMG | PL

Jednolity plik kontrolny – harmonogram prac i działania Ministerstwa Finansów związane z JPK

Harmonogram prac i działania Min.Fin. związane z JPK

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert

JPK komunikat MF

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.


JPK harmonogram prac

W komunikacie MF poinformowało również, że zgodnie z harmonogramem i decyzją podjętą 4 listopada 2015 r. przez Zespół ds. efektywności działania służb podatkowych pod przewodnictwem sekretarza stanu Janusza Cichonia – wstępna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opublikowana przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2015 r.

Natomiast zgodnie z harmonogramem wersja ostateczna JPK planowana jest do publikacji w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Informatyzacja administracji podatkowej projekt ustawy

W dniu 11 lutego 2016 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej zgłoszony przez Ministra Finansów.

Projekt zakłada utworzenie spółki celowej do realizacji projektów informatycznych oraz wyposażania administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne albo urządzenia informatyczne lub oprogramowanie.

Zgodnie uzasadnieniem do projektu rozwiązania wprowadzone projektowaną ustawą mają na celu zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.

Celem jest również osiągnięcie wyższej efektywności poboru dochodów i zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony rynku, przez zwiększenie wykorzystania technologii informatycznych w obszarze administracji podatkowej i kontroli skarbowej, w zakresie realizacji zadań pozwalających na wzrost skuteczności wykrywania i karania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz w szczególności usprawnienia procesu (zwiększenia efektywności) poboru podatku VAT i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze.


Komentarz MF do projektu ustawy

MF w komentarzu do projektu ustawy opublikowanym w dniu 12 lutego 2016 r. wskazało, że w 2016 r. za priorytetowe działania uznaje uszczelnienie system poboru należności podatkowych.

Natomiast, wdrożenie algorytmów analizujących dane (pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych wspomoże wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw, w szczególności tzw. karuzel VAT-owskich.

Pełna treść komentarza dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z przyjętymi przez MF założeniami rezultaty elektronicznej procedury kontroli podatników mają przełożyć sią na zwiększoną skuteczność i wydajność rezultatów kontroli ukierunkowanych na wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach podatników.


Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij