Zmiany w zakresie przekazywania informacji podatkowych | KPMG | PL

Jednolity plik kontrolny – istotne zmiany w zakresie przekazywania informacji podatkowych od 1 lipca 2016 r.

Zmiany w zakresie przekazywania informacji podatkowych

1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy zobowiązujące podatników do przekazywania na żądanie organów podatkowych danych w jednolitym formacie tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Wiązać się to będzie z koniecznością modyfikacji przez podatników ich systemów księgowych, a w niektórych przypadkach również zasad prowadzenia ksiąg podatkowych.

Kontakt

Powiązane treści

Jednolity plik kontrolny – istotne zmiany w zakresie przekazywania informacji podatkowych od 1 lipca 2016 r.

Jednolity plik kontrolny

Wprowadzenie JPK pozwoli organom podatkowym na łatwy dostęp do danych księgowych podatników prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych.

Jednolity format danych w ramach JPK umożliwić ma szybsze i efektywniejsze przeprowadzanie kontroli podatkowych – w tym umożliwić automatyzację kontroli.

Od lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy (czyli w uproszczeniu podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników) do końca czerwca 2018 r. dane w tym formacie będą przekazywać fakultatywnie.

Od 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci plików JPK objęty będzie już każdy przedsiębiorca.

Należy zaznaczyć, że obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczył będzie każdej procedury podatkowej (czynności sprawdzające, w tym także tzw. kontrole krzyżowe, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe i kontrolne).

Dane na żądania organu podatkowego mają być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Brak przekazania danych w żądanym formacie może narazić osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe podatnika na sankcje karne skarbowe z powodu utrudniania czynności kontrolnych (kara grzywny maksymalnie ok. 17 mln zł) lub karę porządkową.

Zakres danych objętych JPK

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami Ministerstwo Finansów planuje, że JPK będzie obejmował bardzo szeroki katalog danych w tym głównie:

 • księgi rachunkowe,
 • ewidencja VAT sprzedaży i zakupu,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów,
 • zestawienia faktur,
 • zestawienia paragonów (w powiązaniu z raportami kasowymi).

Ponadto, organy podatkowe mają być uprawnione do żądania wszystkich dowodów księgowych w wersji elektronicznej np. dotyczących ewidencji magazynowej towarów.

Dane zawarte w JPK będą musiały być przedstawiane zgodnie z wymaganym schematem (struktura logiczna pliku JPK), co pozwoli organom podatkowym na dokonywanie automatycznych testów ich zgodności (z wykorzystaniem sum kontrolnych).

Jak przygotować się na zmiany?

Głównym zadaniem stojącym obecnie przed podatnikami jest wprowadzenie nowej funkcjonalności do systemów księgowych, której zadaniem będzie umożliwienie generowania danych w odpowiednim formacie i zgodnie ze strukturą logiczną pliku JPK.

Aktualnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad strukturą logiczną JPK, która ma być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów do końca tego roku. Po tej publikacji powinny być możliwe do pozyskania konkretne rozwiązania informatyczne.

Z uwagi na przedstawione wyżej daleko idące zmiany związane z wprowadzeniem JPK już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego.

Proces adaptacji powinien obejmować nie tylko zbadanie zdolności systemu księgowego Spółki do raportowania danych wg rozwiązania modelowego, ale również dostosowanie rozwiązań organizacyjnych obowiązujących w Państwa organizacji, w tym w szczególności ukierunkowanych na:

 • stworzenie procedur podatkowych zapewnianiających spójność danych przekazywanych w ramach JPK w przypadku ich generowania w różnych systemach komputerowych,
 • weryfikacji istniejących procedur podatkowych pod kątem generowania przez nie wystarczającej informacji dla potrzeb JPK,
 • opracowanie metod reagowania na potencjalne zmiany wprowadzane do JPK przez Ministerstwo Finansów.

Jak możemy pomóc?

Z uwagi na krótki niespełna 8 miesięczny okres na przygotowanie się na nachodzące zmiany związane z JPK nasi specjaliści opracowali mechanizm adaptacyjny, którego stosowanie można rozpocząć już obecnie. Nasz mechanizm w pierwszej fazie przewiduje zestaw następujących działań:

 • wstępny przegląd wykorzystywanych systemów informatycznych oraz architektury systemowej pod kątem możliwości pozyskania danych wymaganych dla pliku JPK,
 • analizę procedur wewnętrznych (polityk rachunkowości, instrukcji podatkowych) w zakresie ich potencjalnej modyfikacji w związku z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego podlegającego badaniu przez organy podatkowe.

Pierwsza faza naszych działań pozwoli Państwu uzyskać informację o konkretnych potrzebach adaptacyjnych związanych z implementacją JPK.

Ponadto, przeprowadzone przez nas działania pozwolą Państwu zidentyfikować potencjalne ryzyka wynikające z przekazywania danych podatkowych z infrastruktury informatycznej na potrzeby ich weryfikacji przez organy podatkowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi naszego wsparcia przy wdrażaniu rozwiązań polegających na dostosowaniu Państwa systemów księgowych do nowej funkcjonalności raportowania danych w formacie wymaganym przez organy podatkowe uprzejmie prosimy o kontakt.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Zapisz się teraz.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij