Tax Alert - Podatek bankowy | KPMG | PL

Podatek bankowy – nie tylko dla instytucji finansowych i naliczany wielokrotnie

Tax Alert

W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: PIF). Zgodnie z pierwotnymi założeniami podatek miał dotknąć wyłącznie banki oraz ubezpieczycieli. W toku prac legislacyjnych podatkiem objęte zostały również tzw. instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Rozszerzenie zakresu podmiotowego podatku również na instytucje pożyczkowe może prowadzić do sytuacji, w której podatnikami PIF staną się również podmioty, które prowadzą działalność pożyczkową choćby w marginalnym zakresie.

Kontakt

Partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert

Czym jest instytucja pożyczkowa i kredyt konsumencki

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim instytucją pożyczkową jest przedsiębiorca (inny niż bank i SKOK), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu konsumenckiego.

Przez kredyt konsumencki należy natomiast rozumieć m.in. umowę pożyczki, kredytu, leasingu finansowego lub odpłatną umowę odroczenia płatności w wysokości nie większej niż 255 550 PLN, o ile została zawarta z konsumentem.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który udzielił jakiegokolwiek kredytu konsumenckiego może zostać uznany za instytucję pożyczkową w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a tym samym za podatnika PIF. Ustawa nie zawiera jakichkolwiek zwolnień czy to podmiotowych czy przedmiotowych odnoszących się do sytuacji, kiedy udzielone kredyty mają wyłącznie charakter marginalny lub pomocniczy w działalności danego przedsiębiorstwa. Tym samym, podatek ten może dotknąć także podmioty, które jedynie incydentalnie udzieliły jakiegokolwiek kredytu konsumenckiego, chociażby w minimalnej kwocie.

Jednocześnie zarówno ustawa o kredycie konsumenckim jak i ustawa o PIF nie regulują sytuacji, kiedy kredytów konsumenckich udzielano w przeszłości, lecz zaprzestano takiej działalności. Powyższe może prowadzić do wniosku, że udzielając choć raz kredytu konsumenckiego, dany przedsiębiorca staje się instytucją pożyczkową (a tym samym podatnikiem PIF) aż do momentu ustania swojego bytu prawnego.


Podstawa opodatkowania

W przypadku uznania danego podmiotu za instytucję pożyczkową, staje się on automatycznie podatnikiem PIF. Podstawą opodatkowania w takiej sytuacji jest co do zasady nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 200 mln PLN. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników PIF zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.


Podstawa opodatkowania w przypadku grupy

Ustawa przewiduje specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania w przypadku podatników operujących w ramach grupy. W takiej sytuacji, podstawą opodatkowania dla każdego podatnika PIF powinna być nadwyżka sumy wartości aktywów wszystkich podatników PIF wchodzących w skład danej grupy ponad 200 mln PLN.

Ustawa w żaden sposób nie definiuje jak rozumieć powiązania - jednakże kontekst regulacji wskazuje, że może to odnosić się w szczególności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, choć może to też być rozumiane szerzej.

W takiej sytuacji podstawą opodatkowania dla każdej instytucji pożyczkowej jest nie tyle suma jej aktywów pomniejszona o 200 mln, ile suma aktywów wszystkich podatników PIF wchodzących w skład danej grupy kapitałowej, pomniejszona wyłącznie (jeden raz) o 200 mln PLN. Podatek w tak ustalonej wysokości powinien być płacony przez każdą instytucję pożyczkową (podatnika PIF) wchodzącego w skład grupy.

Oznacza to ryzyko wielokrotnego opodatkowania tych samych aktywów wchodzących w skład majątku danej grupy kapitałowej.

Kwestia ta była poruszana w toku prac legislacyjnych jednak nie została uwzględniona w ostatecznej wersji ustawy.


Przykład

Spółka A, B i C wchodzą do jednej grupy kapitałowej.

Spółka A i B to podatnicy PIF (instytucje pożyczkowe), Spółka C tym podatnikiem nie jest.

Suma aktywów:
Spółka A – 800 mln
Spółka B – 150 mln
Spółka C – 500 mln


Wyliczenie podatku:

Spółka A: 800 mln + 150 mln – 200 mln (kwota wolna od podatku) x 0,44% = 4,18 mln PLN PIF rocznie Spółka B: 800 mln + 150 mln – 200 mln (kwota wolna od podatku) x 0,44% = 4,18 mln PLN PIF rocznie
Spółka C: brak opodatkowania
Razem: 8,36 mln PIF rocznie

Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdyby zidentyfikowali Państwo w ramach swoich grup/podmiotów sytuacje, gdzie udzielono kredytów konsumenckich, istnieje znaczące ryzyko uznania tego podmiotu za podatnika PIF. W przypadku gdyby w Państwa grupie funkcjonowało więcej takich podmiotów, opodatkowanie niniejszym podatkiem może mieć charakter wielokrotny.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt – nasi eksperci udzielą wszelkich możliwych wyjaśnień.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij