Tax Alert - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | KPMG | PL

Zmiany w Ordynacji podatkowej – nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Tax Alert

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 30 grudnia 2015 r. znalazły się regulacje pozwalające władzom skarbowym podważyć skutki czynności dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Powiązane treści

 Zmiany w Ordynacji podatkowej – nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Istota klauzuli

Zgodnie z proponowanym art. 119a Ordynacji podatkowej czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności miałyby być określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za czynność odpowiednią uznaje się czynności, które podmiot mógłby dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Z kolei w sytuacji, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej okazałoby się jedynym celem działań podejmowanych przez podatnika, skutki podatkowe miałyby zostać określone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności w ogóle nie dokonano.


Sztuczne konstrukcje

Zgodnie z projektem klauzula będzie stosowana, jeżeli sposób działania podatnika zostanie uznany za „sztuczny”. Przy ocenie czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę występowanie:

 • nieuzasadnionego dzielenia operacji;
 • angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego;
 • elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego;
 • elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;
 • ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe.


Korzyść podatkowa

Korzyścią podatkową w rozumieniu proponowanych przepisów będzie w szczególności:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego,
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
 • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.


Limit 100 tysięcy złotych

Zgodnie z projektem, klauzula o unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tysięcy złotych.


Opinia zabezpieczająca

Klauzula o unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania wobec podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą lub wystąpiły o nią, ale ich wniosek nie został załatwiony w przewidzianym terminie.

Opinie zabezpieczające zgodnie z projektem wydawał będzie Minister Finansów na wniosek złożony przez jeden podmiot lub grupę podmiotów.

Opinia zabezpieczająca będzie zawierać w szczególności:

 • wyczerpujący opis czynności, której lub których dotyczył wniosek,
 • ocenę, że do czynności lub ich zespołu nie ma zastosowania przepis art. 119a,
 • pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Projekt przewiduje, że termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej będzie wynosił 6 miesięcy. Dodatkowo wniosek miałby podlegać opłacie wynoszącej 20.000 zł.


Odrębne postępowanie

Organem właściwym do stosowania klauzuli będzie Minister Finansów. W sytuacji gdy stwierdzone zostaną okoliczności, że w sprawie może być wydana decyzja na podstawie klauzuli o unikaniu opodatkowania, Minister Finansów będzie w tym zakresie wszczynać postępowanie podatkowe lub przejmować do dalszego prowadzenia postępowanie podatkowe lub kontrolne.

Minister Finansów w toku takiego postępowania może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Unikania Opodatkowania co do zasadności zastosowania klauzuli. Na wniosek strony Minister Finansów będzie zobowiązany do zasięgnięcia opinii Rady.


Rada do Spraw Unikania Opodatkowania

Projekt zmiany ustawy przewiduje także utworzenie kolegialnego organu - Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach.

Opinie Rady, po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści, miałyby być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Jeżeli mają Państwo pytania w niniejszym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij