Tax Alert - Zasada rozstrzygania wątpliwości | KPMG | PL

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w interpretacji ogólnej Ministra Finansów

Tax Alert

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – in dubio pro tributario. Na mocy wprowadzonego do Ordynacji podatkowej art. 2a niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Powiązane treści

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w interpretacji ogólnej Ministra Finansów

Interpretacja ogólna

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania nowej regulacji wydał w dniu 29 grudnia 2015 r. interpretację ogólną (znak PK4.8022.44.2015), w której określił zasady jakie powinny być przestrzegane przy stosowaniu zasady in dubio pro tributario.


Zakres przedmiotowy

Zakresem przedmiotowym art. 2a Ordynacji podatkowej jest stan prawny. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie będzie mieć zastosowania do stanu faktycznego, obejmie natomiast wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa.


Adresaci przepisu

Bezpośrednimi adresatami normy art. 2a Ordynacji podatkowej są organy podatkowe, które rozstrzygają daną sprawę podatkową. Jednakże pośrednim adresatem jest podatnik, który może powołać się na ten przepis i żądać jego zastosowania w swojej sprawie. Z treści przepisu wynika, że ma on zastosowanie do podatnika, jednakże na zasadach analogii może być on również stosowany do płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika oraz osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe.


Pojęcie „korzyści podatnika”

Istotnym elementem wydanej interpretacji ogólnej jest definicja pojęcia „korzyści podatnika”, przez którą zdaniem Ministra należy rozumieć optymalne dla podatnika rozwiązanie prawne spośród tych, które zarysowały się w trakcie wykładni przepisu. To podatnik będzie oceniać jakie rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze np. poprzez dokonanie stosownego wyboru w ramach rozliczeń w treści deklaracji podatkowych czy poprzez prezentację swojego stanowiska w danej sprawie.

W interpretacji zwrócono również uwagę na fakt, że „korzyść podatnika” należy ustalić na gruncie konkretnej sprawy i organy podatkowe nie są zobligowane w taki sam sposób ocenić sytuacji w sprawie innego podatnika, mimo że postępowanie będzie toczyć się w ramach tego samego przepisu prawa podatkowego.


Niewłaściwa interpretacja podatnika

Organ podatkowy może zakwestionować wskazywaną przez podatnika interpretację przepisu i sposób jego zastosowania, jeżeli wykaże, że treść przepisu nie budzi wątpliwości albo – jeżeli przepis budzi pewne wątpliwości – wykaże, że wątpliwości te da się usunąć w wyniku prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisów prawa.

Minister Finansów podaje również, że warunkiem koniecznym poprawności decyzji wydanej przy zastosowaniu art. 2a Ordynacji podatkowej będzie przeanalizowanie w uzasadnieniu decyzji argumentacji podatnika. W przypadku gdy – w ocenie organu – przepis art. 2a Ordynacji podatkowej nie będzie miał zastosowania, organ będzie zobowiązany do wykazania, że podatnik wysuwając odmienną argumentację i stawiając tezę o istnieniu niedających się usunąć wątpliwości, nie ma racji. Jak wynika z treści interpretacji ogólnej, taki obowiązek wynika z podatkowej zasady przekonywania wyrażonej w art. 124 Ordynacji podatkowej.


Korzystniejsze znaczenie przepisów

Minister Finansów zwrócił także uwagę na fakt, iż w sytuacji kiedy organ podatkowy natrafi na wątpliwości co do znaczenia danych przepisów w konkretnej sprawie i wątpliwości tych nie będzie można usunąć w trakcie prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podatkowego, to wówczas organ powinien przyjąć takie znaczenie przepisów, które będzie korzystniejsze dla podatnika. Jeżeli natomiast będzie można zastosować więcej niż jedną, równorzędną i korzystną dla podatnika interpretację przepisów, organ powinien wybrać tę korzystniejszą. Z kolei w przypadku, gdy organ nie jest w stanie ustalić, która z interpretacji jest korzystniejsza, powinien uzyskać stanowisko podatnika w tym zakresie.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w omawianym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij