Customs Alert - unijny kodeks celny | KPMG | PL

Publikacja przepisów wykonawczych do unijnego kodeksu celnego

Customs Alert

29 grudnia 2015 roku, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostały opublikowane dwa akty o istotnym znaczeniu z punktu widzenia zbliżającej się gruntownej nowelizacji unijnego i polskiego prawa celnego.

Powiązane treści

Publikacja przepisów wykonawczych do unijnego kodeksu celnego

Nowo opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny są aktami kompleksowo uzupełniającymi regulacje unormowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny.

Nowe akty zawierają przepisy o charakterze uzupełniającym względem przepisów unijnego kodeksu celnego. Rozporządzenie delegowane doprecyzowuje elementy kodeksu i zapewnia ich właściwe stosowanie. Natomiast rozporządzenie wykonawcze określa szczegółowe przepisy proceduralne dotyczące stosowania zasad określonych w kodeksie oraz rozporządzeniu delegowanym.
W związku z publikacją wspomnianych rozporządzeń wydaje się, że termin wejścia w życie nowej kodyfikacji 1 maja 2016 roku nie jest zagrożony.

Wśród najistotniejszych zmian, które mogą mieć wpływ na działalność wykonywaną przez podmioty uczestniczące w obrocie towarowym z zagranicą, należy w szczególności zwrócić uwagę na:

  • istotne rozszerzenie korzyści i uprawnień przysługujących upoważnionym przedsiębiorcom (AEO),
  • wprowadzenie instytucji odprawy scentralizowanej – pozwolenie na jej stosowanie może uzyskać wyłącznie upoważniony przedsiębiorca (AEO),
  • przedstawienie koncepcji tzw. „samoobsługi celnej”, z której mogą korzystać również wyłącznie posiadacze statusu AEO,
  • stworzenie możliwości uniknięcia fizycznej kontroli towarów odprawianych w procedurze uproszczonej (rozwiązanie dostępne dla posiadaczy statusu AEO),
  • możliwość obniżenia kwoty gwarancji, z której mogą skorzystać upoważnieni przedsiębiorcy (AEO),
  • nałożenie na organy celne obowiązku dokonania ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 roku,
  • zmiany w katalogu procedur celnych i zniesienie aktualnie obowiązującego podziału na przeznaczenia i procedury celne,
  • zmiany dotyczące zakresu i terminu obowiązywania wiążących informacji taryfowych,
  • nowe unormowania dotyczące długu celnego, zabezpieczenia generalnego i zasad korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wartości,
  • rozszerzenie możliwości stosowania sprostowania zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów.

Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji, w których będziemy bardziej szczegółowo komentować nadchodzące zmiany w zakresie prawa celnego, zwracając szczególną uwagę na te obszary, które mogą wywołać zaistnienie konieczności poczynienia określonych przygotowań wprowadzenia zmian bądź dokonania dostosowań o charakterze wewnętrznym.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub porozmawiać o wpływie nadchodzących zmian na Państwa działalność gospodarczą.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij