Tax Alert | KPMG | PL

Kolejne istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia 2016 r.

Tax Alert

W dniu 1 października 2015 r. została uchwalona przez Senat ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Ustawa ta, jeżeli zostanie podpisana przez prezydenta RP, wprowadzi istotne zmiany w zasadach opodatkowania wydatków inwestycyjnych. Zmiany te obowiązywałyby od 1 stycznia 2016 r.  

Kontakt

Powiązane treści

Kolejne istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia
1) Wprowadzenie do ustawy o CIT klauzuli przeciwko nadużyciom przy stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła w przypadku dywidend i innych zysków podzielonych wypłacanych przez spółki zależne ich spółkom dominującym

W dniu 9 października br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przy założeniu podpisania nowelizacji przez Prezydenta RP i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada, część przewidzianych ustawą zmian do ustawy o CIT powinna zacząć obowiązywać już z początkiem przyszłego roku.

W szczególności, powyższa ustawa wprowadza z dniem 31 grudnia 2015 r. do ustawy o CIT art. 22c, zgodnie z którym zwolnienie z podatku u źródła na podstawie implementowanej do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parent-Subsidiary 2011/96/UE, mające zastosowanie (w przypadku spełnienia określonych warunków) do wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez spółki zależne na rzecz spółek dominujących, nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy doszło do uzgodnień między podmiotami powiązanymi, które nie mają rzeczywistego charakteru i służą głównie uzyskaniu korzyści podatkowej (tj. zwolnienia).

Zgodnie z nowymi przepisami, umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze danej czynności, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z przepisem przejściowym klauzula przeciwko nadużyciom wprowadzona do ustawy o CIT będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r. (względnie od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2015 r. – w przypadku podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy).

W świetle powyższego, rekomendowana jest analiza istniejących struktur kapitałowych pod kątem wprowadzonych przepisów.

2) Uchylenie art. 15b ustawy o CIT dotyczącego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie uciążliwy dla przedsiębiorców art. 15b ustawy o CIT wyłączający możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych przez podatnika faktur.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wskazany mechanizm nie spełnił swojej funkcji, a przyczynił się do zwiększenia obowiązków administracyjnych, a tym samym dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisem przejściowym, podatnicy CIT, którzy przed dniem wejścia w życie ww. ustawy dokonali na podstawie art. 15b ustawy o CIT zmniejszenia kosztów albo zwiększenia przychodów, będą uprawnieni, po uregulowaniu wcześniej niezapłaconych faktur, zwiększyć koszty uzyskania przychodów po 1 stycznia 2016 r. zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 15b ustawy o CIT. W ustawie nowelizującej nie przewidziano szczególnych uregulowań w zakresie przepisów przejściowych dla podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy.

3) Zmiany dotyczące korekty przychodów i kosztów podatkowych

24 września 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o CIT polegające na tym, że od dnia 1 stycznia 2016 r. faktura korygująca mająca wpływ na wysokość przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będąca skutkiem okoliczności, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym niż uzyskanie przychodu lub poniesienie kosztu, będzie rozliczana w bieżącym okresie rozliczeniowym, a nie ze skutkiem „wstecz” (ex tunc).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnicy dokonywać będą w miesiącu wystawienia/ otrzymania faktury korygującej poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/poniesionych w tym samym miesiącu tj. „na bieżąco”.

Zgodnie z nowymi zasadami, korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów należy rozliczyć „wstecz” (ex tunc) wyłącznie w sytuacji, gdy okoliczności powodujące zmianę ich wysokości istniały już pierwotnie tj. gdy korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką.

Zgodnie z przepisem przejściowym oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, nowe zasady dokonywania korekt będą miały zastosowanie zarówno do korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2016 r., jak również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych/poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.

Należy jednocześnie podkreślić, że nowelizacja wyłącza możliwość bieżącego rozliczenia korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy przychód lub koszt dotyczy zobowiązania podatkowego, które uległo już przedawnieniu.

Prosimy o kontakt gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat nadchodzących zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.

Chcesz otrzymywać informacje o zmianach w przepisach podatkowych mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.