Sprawozdanie z przejrzystości | KPMG | PL

Sprawozdanie z przejrzystości

Sprawozdanie z przejrzystości

Przejrzystość i wiarygodność komunikacji odzwierciedla nasze zaangażowanie w świadcznie usług o najwyższej jakości.

Sprawozdanie z przejrzystości KPMG.

Jedną z naszych podstawowych zasad jest dbanie o przejrzystość i wiarygodność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Niezależność, uczciwość, rzetelność wykonywania zawodu oraz etyka i obiektywizm są filarami działalności KPMG w Polsce.

Jeśli chcesz porozmawiać z nami o sprawozdaniu z
przejrzystości, prosimy o kontakt.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami art. 88 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa”), przedstawiamy Sprawozdanie z przejrzystości działania firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. za rok 2015.

W ramach KPMG w Polsce działają trzy podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, z których dwa świadczyły usługi w 2015 roku: KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dla obu tych podmiotów publikujemy osobne sprawozdanie z przejrzystości działania.

Przedstawione w niniejszym dokumencie informacje opisują sposób wykonywania usług przez KPMG w Polsce zgodnie z obowiązującymi wymogami i prezentują starania firmy o spełnianie najwyższych standardów jakości.
 

Andrzej Ścisłowski
partner zarządzający, dyrektor generalny

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij