Tax Compliance

Tax Compliance

Vi bistår med registrering, utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, bokettersyn samt korrespondanse med skatte- og regnskapsmyndighetene.

GCMS består av advokater og revisorer med omfattende erfaring og kompetanse.

Multinasjonale foretak som etablerer virksomhet i Norge gjennom datterselskap, filial eller fast driftssted får en rekke forpliktelser. Dette omfatter ulike rapporteringer og i mange tilfeller også skatteplikt. KPMG ivaretar utenlandske selskapers forpliktelser i Norge gjennom gruppen Global Compliance Management Services (GCMS).

Vi bistår med alle former for registrering, utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, bokettersyn samt korrespondanse med skatte- og regnskapsmyndighetene. GCMS består av advokater og revisorer med omfattende erfaring og kompetanse.

Vi dekker alle områder innen skatte-, avgifts- og regnskapsområdet, og har spesiell kompetanse på petroleumsbeskatning og utarbeidelse av ligningspapirer for særskattepliktig virksomhet. 

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap
  • Stiftelse av aksjeselskap
  • Bistand ved bokettersyn
  • Registrering av filial
  • Skatte- og regnskapsrådgivning
  • Vurderinger, fast driftssted

GCMS Norge har utstrakt kontakt med KPMGs globale nettverk, og fungerer ofte som bindeledd mellom norske og utenlandske KPMG-kontor. Samarbeidet og den nære kontakten gjør det enkelt å finne svar på spørsmål som involverer andre land.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter

Står reglene om utgiftsdekning for fall?

EFTAs overvåkingsorgan ESA vil ha slutt på de allmenngjorte reglene om at arbeidsgiver må dekke arbeidstakeres utgifter til pendling.

 
Les mer