HR-transformasjon og endringsledelse

HR-strategi og -utvikling

HR-funksjonens tilretteleggelse av prosesser for hvordan menneskene organiseres, ledes og utvikles bidrar til verdiskapning.

HR-funksjonens tilretteleggelse av prosesser for hvordan menneskene organiseres, ledes...

Markedsledere vet at et fremtidsrettet syn på ressurser både kan differensiere og bidra til suksess for organisasjonen. Dette stiller krav til HR-funksjonens verdibidrag i organisasjonen samt evne til å utvikle seg. 

KPMG har lang erfaring innen HR og organisasjonsutvikling og jobber med store og mellomstore private og offentlige virksomheter. Til disse leverer vi HR-relaterte tjenester innen tre hovedområder

HR Transformasjon: 

HR-funksjonen rolle er i stadig endring, og har over tid fått større betydning for en virksomhets konkurransekraft. Den spiller en sentral rolle i å avgjøre hvilken hjernekraft en virksomhet skal ha til rådighet for å sikre sin evne til å gjennomføre strategier og vinne frem i markedet. Denne utviklingen stiller strenge krav til HRs evne til å tenke strategisk og forretningsorientert, både for egen maskin og i samråd med ledelsen. 

KPMG tilbyr rådgivning, fasilitering og prosjektledelse ved alle aspekter av HR- og endringsprosesser, enten endringene strategi, organisasjonsstruktur, arbeidsprosesser, bemanningskrav eller teknologi. Vi arbeider tett med HR-ledere og deres team hos våre oppdragsgivere for å sikre gode resultater med solid forankring i stab og linje.

KPMGs kan bistå din virksomhet med: 

 • Å drive gjennom større endringsprosesser ved bruk av både ”harde” og ”myke” virkemidler.
 • Ledelsesstyrt gjennomføring med sterk intern forankring
 • Endrings- og prosjektledelse
 • Utvikling og forbedring av HR-strategi, strategisk analyse, HR-systemer og HT-prosesser

HR system:

Implementering av nytt HR-system er ofte et sentralt ledd for virksomheter som vil arbeide med prosesseffektivisering. Bak beslutningen om å anskaffe et slikt system, ligger det vanligvis et ønske om å effektivisere og videreutvikle HR-prosessene, og om å etablere støtte for nye prosesser. KPMG har erfaringen, metodene og verktøyene som kreves for å sikre en effektiv og god implementering av nytt system. 

I KPMG vet vi at det er bedre og mer effektive HR-prosesser som virkelig setter en virksomhet i stand til å hente ut gevinsten fra et nytt HR system, og når vi jobber med slike prosjekter, legger vi derfor stor vekt på endringsledelse. Det gjelder uansett om prosessene berører mer grunnleggende aspekter som lønn, reise, fravær eller refusjon, eller om det går på mer overbyggende forhold som rekruttering, kompetanse, personal eller styring av selve HR-området. 

KPMG kan bistå din virksomhet med:

 • HR-systemer og -prosesser 
 • Endrings- og prosjektledelse

Lederstøtte:

KPMG kan bidra til å realisere virksomhetens forretningsmessige ambisjoner ved å utvikle og coache ledere på alle nivåer. Med bred erfaring innen lederveiledning og teamutvikling - fra så vel store norske bedrifter som offentlige foretak - tilbyr vi veiledning og prosessverktøy som understøtter virksomhetens overordnede mål, verdier og strategi. Dette gjør vi med utgangspunkt i konkrete utfordringer som lederne og ledergruppene møter i sin hverdag.

All ledelse innebærer en grad av ensomhet. Til syvende og sist er en leder alene om sine vurderinger og beslutninger, og for mange er det til stor nytte å ha tilgang til ekstern coaching og rådgivning knyttet til rollen som leder. KPMG kan bistå med:  

 • Lederveileding (individuell lederstøtte)
 • Lederutvikling i menneskeledelse (lederprogram)
 • Teamutvikling

Når behøver din virksomhet våre tjenester?

 • Når en eller flere ledere kan ha nytte av ekstern veiledning for å utvikle sine lederferdigheter og skape bedre resultater.
 • Når det skal innsettes en ny leder på høyt nivå i bedriften.
 • Når det trengs et løft for å få lederteamet til å ta mer helhetlig ansvar for samordningsutfordringer internt i teamet, mot organisasjonen for øvrig eller omverden.

Vår kjernekompetanse er:

 • Å veilede ledere og organisasjoner til effektive og gode endringsprosesser
 • "Hands on"-erfaring fra ledelse så vel som veiledning av ledere som vil utvikle egen lederutøvelse eller bli bedre på å håndtere endringsprosesser
 • Samhandlingserfaring fra tverrfaglige miljø og komplekse prosesser
 • Å være ”Nice Professionals”!

Våre konsulenter har arbeidet med kunder fra mange ulike bransjer, men vi har spesiell kompetanse på kunnskaps- og tjenesteytende næringer.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter