Bistand - forvaltning, resultater og evaluering | KPMG | NO

Bistand - forvaltning, resultater og evaluering

Bistand - forvaltning, resultater og evaluering

KPMG har ressurser med bred erfaring fra bistandsforvaltning fra frivillig og offentlig sektor.

KPMG har ressurser med bred erfaring fra bistandsforvaltning fra frivillig og offentlig...

KPMG Norge har ressurser med bred erfaring fra bistandsforvaltning, både fra frivillig og offentlig sektor, samt fra FN-organisasjoner og regionale utviklingsbanker. Vi har omfattende erfaring fra oppbygging og videreutvikling av systemer for forebygging, avdekking og håndtering av (mistanke om) uregelmessigheter innenfor bistandssektoren.

Vi har også kompetanse på mål- og resultatstyring, monitorering og evaluering. KPMG har et verdensomspennende fagnettverk med flere enn 450 rådgivningsspesialister innen bistand og utviklingsarbeid, International Development Assistance Services (IDAS). KPMG Norge er meget aktivt med i dette nettverket og vil ved behov trekke på internasjonale eksperter.

Kravene til styring og kontroll i offentlig sektor har blitt vesentlig strengere de siste årene. Dette reflekteres i stadig strengere krav til mål- og resultatstyring hos offentlige virksomheter og alle organisasjoner som forvalter bistandsmidler. I norsk bistand gjelder nulltoleranse mot økonomiske misligheter.

Håndtering av mislighetsrisiko – forebygging, avdekking og oppfølging KPMG tilbyr flere tjenester som kan redusere risikoen for misligheter og bidra til hensiktsmessig håndtering når mistanken oppstår:

 • Analyse av mislighetsrisiko – Gjennomgang av kvalitative og kvantitative faktorer som kan øke risikoen for misligheter og korrupsjon. Opprette, oppdatere og evaluere virksomhetens anti-korrupsjonsrammeverk, basert på relevant regelverk og styringsdokumenter og annen beste praksis som medvirker til å minimere risikoen for bestikkelser og korrupsjon.
 • Håndtering av tredjepartsrisiko
 • Integritetsundersøkelser
 • Informasjon og opplæringsprogrammer – Utarbeide og avholde diverse kurs i anti-korrupsjon og -misligheter, herunder foredrag, nettbaserte kurs og andre interaktive kurs for å forsterke virksomhetens forebyggende arbeid.
 • Varsling – Utarbeide og implementere systemer, rutiner og mekanismer for varsling.
 • Forundersøkelser – Gjennomføre innledende undersøkelser for å avklare hvorvidt det vil være et behov for å igangsette en gransking.
 • Gransking og spesialrevisjoner – kan blant annet inneholde elementer som regnskapsundersøkelser, intervjuer, dataanalyse, bakgrunnsundersøkelser og utarbeidelse av rapport.
 • Ikke-økonomiske misligheter – Undersøkelser knyttet til mistanke om ikke-økonomiske misligheter krever ofte en særlig kultursensitiv fremgangsmåte.  

Mål- og resultatstyring

I KPMG Norge har vi inngående kjennskap kravene som stilles til mål- og resultatstyring i bistanden. Vi kan bistå blant annet med utvikling av mål- og resultatstyringssystemer for hele organisasjoner eller enkelttiltak, resultatbaserte finansieringsordninger, endringsteorier og logiske rammeverk (LFA). Vi kan bidra med utvikling av organisasjonenes metoder for resultatmåling, ved for eksempel å utarbeide manualer, drive opplæring eller avholde workshops. Videre kan KPMG Norge, gjerne i samarbeid med vårt verdensomspennende IDAS-nettverk, gjennomføre evalueringer eller gjennomganger av bistand, enten det er evalueringer med utgangspunkt i OECD DAC-kriterier, "følg pengene"-gjennomganger eller andre vurderinger av utviklings- og nødhjelpstiltak og programmer.

KPMG tilbyr flere tjenester som bidrar til bedre forvaltning av bistandsmidler,  forebygging og avdekking av misligheter og andre uønskede hendelser, samt håndtering av mistanke om slike hendelser.

1. Forebygging

 • Risikoanalyse – Gjennomgang av faktorer som kan øke risikoen for misligheter og korrupsjon på tvers av virksomhetsområder, avdelinger og geografi.
 • Utforming av styrende dokumenter/policies – Opprette, oppdatere og evaluere virksomhetens anti- korrupsjonsrammeverk, basert på relevant regelverk og styringsdokumenter, og annen beste praksis som reduserer risikoen for bestikkelser og korrupsjon.
 • Håndtering av tredjepartsrisiko – Hjelp til å gjennomgå tredjepartsrelasjoner for å se om noen bør undersøkes nærmere, og deretter gjennomføre organisasjonsgjennomgang, integritetsundersøkelse, etterlevelseskontroll og i enkelte tilfeller gransking.
 • Integritetsundersøkelser – Vi kan utarbeide og gjennomføre ulike integritetsundersøkelser av tredjeparter for å identifisere og redusere potensielle integritets- og virksomhetsrisikoer. KPMG benytter et egenutviklet corporate intelligence-verktøy, med en unik evne til å foreta dyptpløyende søk i mer enn 40.000 ulike datakilder i over 170 land verden over.
 • Informasjon og opplæringsprogrammer – Utarbeide og avholde diverse kurs i anti-korrupsjon og -misligheter for å styrke virksomhetens forebyggende arbeid. Flere av våre ressurser har aktivt arrangert kurs- og opplæringsprogrammer både i Norge og internasjonalt.

2. Avdekking

 • Kontroll og monitoreringsaktiviteter – Utarbeide revisjonsplaner for gjennomføring av ulike kontroller, herunder revisjoner. Implementere it-kontroller/monitorering som analyserer interne og eksterne data løpende for å avdekke risiko og identifisere røde flagg.
 • Etterlevelseskontroller – Gjennomføre etterlevelseskontroller internt i virksomheten eller av tredjeparter (samarbeidspartnere, tilskuddsmottakere, leverandører). Kontroll og omfang av undersøkelsene kan tilpasses hvert enkelt tilfelle.
 • Varsling – Utarbeide og implementere systemer, rutiner og mekanismer for varsling.

3. Respons

 • Forundersøkelser – Gjennomføre innledende undersøkelser for å avklare behov for full gransking.
 • Gransking – Gjennomføre en fullskala gransking med regnskapsundersøkelser, intervjuer, dataanalyse, forensic technology og bakgrunnsundersøkelser, og utarbeide rapport. Vår metodikk er velutviklet og tar hensyn til alle relevante lovkrav og krav til kontradiksjon.
 • Ikke-økonomiske misligheter – Mistanke om ikke-økonomiske misligheter krever ofte en særlig kultursensitiv fremgangsmåte. Vi har nødvendig erfaring med slike situasjoner.  

På dette området er KPMG Norge en del av et verdensomspennende fagnettverk med flere enn 450 rådgivningsspesialister innen bistand og utviklingsarbeid, International Development Assistance Services (IDAS). Vi vil ved behov trekke på internasjonale eksperter.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter