Elisabet Ekberg oppnevnt til ekspertutvalg | KPMG | NO

Elisabet Ekberg oppnevnt til ekspertutvalg for forenkling av aksjelovgivning

Elisabet Ekberg oppnevnt til ekspertutvalg

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på forenkling av aksjelovgivningen. KPMGs meget erfarne revisor og en av landets fremste eksperter innenfor området, Elisabet Ekberg, er blant de oppnevnte til utvalget.

1000

Relatert innhold

Mennesker samlet rundt et bord.

Næringsminister Monica Mæland kunngjorde 22. januar at regjeringen har nedsatt et nytt ekspertutvalget som skal gjennomgå aksjelovgivningen. I tillegg til å evaluere endringer som ble gjort i 2013, skal utvalget se på nye, mulige forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

- Vi ønsker at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier. Derfor ønsker vi å gjøre aksjeloven enklere, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

KPMG-partner og ekspert på norsk regnskapspraksis- og regelverk, Elisabet Ekberg, er oppnevnt som medlem av det ekspertutvalget. Ekberg er også medlem av regnskapslovutvalget som leverte del 1 av sin utredning og forslag til ny regnskapslov til regjeringen i fjor sommer.

Ytterligere forenkling

Regjeringens nye ekspertutvalg skal vurdere om forenklingene i aksjeloven og allmennaksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013 har hatt den forventede effekt, og foreslå eventuelle endringer.

Utvalget skal også blant annet vurdere følgende spørsmål:

  • Bør terskelverdiene for fravalg av revisjon heves?
  • Bør krav om bestemte særattestasjoner i aksjeloven oppheves eller endres, herunder om krav til bestemte særattestasjoner skal oppheves for selskaper som har besluttet fravalg av revisjon?
  • Skal krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale m.m. ved fusjon, fisjon og avvikling reduseres?
  • Bør det åpnes for elektronisk signering i alle eller bestemte tilfeller der aksjeloven krever underskrifter?
  • Skal generalforsamlings-protokoller, styreprotokoller og andre dokumenter som skal utarbeides etter aksjeloven kunne føres og oppbevares elektronisk?
  • Skal elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne være hovedregelen, og bør aksjeeiere ha anledning til å reservere seg mot dette?
  • Bør aksjeloven åpne for at beslutninger som i dag hører under generalforsamlingen i stedet kan treffes av styret i selskaper hvor samtlige aksjeeiere er styremedlemmer?
  • Bør kravet til minste aksjekapital reduseres?
  • Skal styremedlemmer kunne velges på ubestemt tjenestetid, med mindre annet er fastsatt i vedtektene?

Utvalget skal også vurdere om endringene de foreslår kan få betydning for økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse og videre om endringene som foreslås i aksjeloven, bør få konsekvenser også for allmennaksjeloven slik at de to lovene får like regler der det ikke er spesiell grunn til noe annet.

Ekspertutvalget skal ledes av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. Øvrige medlemmer er Cecilie Ask (Finanstilsynet), Finn Kinserdal (EY), Eirik Gaard Kristiansen (Norges Handelshøyskole).Utvalget skal gi sine anbefalinger til Næringsdepartementet allerede innen 30. september 2016.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn