Samfunnsengasjement | KPMG | NO

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda både nasjonalt og internasjonalt.

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

KPMG skal drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet hvor ansvar for ansatte, samfunn og miljø står sentralt. Vi engasjerer oss i både de helt nære, viktige temaene i lokalsamfunnene, til de store viktige spørsmålene som antikorrupsjon, miljø og menneskerettigheter.

Ved å være et ansvarlig selskap, uttrykt gjennom vår kultur og verdier, ønsker vi å la våre ansatte, våre kunder og samfunnet ellers nå sitt fulle potensial. Som revisorer spiller vi en viktig rolle i kapitalmarkedene og tilliten til disse, og derigjennom bidrar vi til utvikling av et ansvarlige næringsliv og forretningspraksis som bidrar til bred og bærekraftige utvikling av samfunnet.

Les vår CSR-rapport for 2015/2016

Vår CSR-strategi har som mål å sikre at vi gjennom bevisste handlinger oppnår en positiv påvirkning på det lokale og globale samfunnet. Vi skal demonstrere ansvarlighet innenfor en forretningsmessig, miljømessig og sosial dimensjon. Alle våre CSR-initiativer skal passe inn i ett eller flere av våre fokusområder; utdanning, helse, fattigdomsbekjempelse samt klima og miljø. Initiativene favner bredt fra økonomisk bistand og ulike miljøinitiativer, til pro bono-arbeid, frivillighet, innsamlinger og praktisk støtte til ideelle organisasjoner.

Videre er vi opptatt av vårt ansvar for å ivareta våre egne medarbeideres helse og sørge for godt HMS-arbeid i selskapet. Å tilby et best mulig arbeidsmiljø er grunnfestet i den globale målsetningen "Employer of Choice".

God forretningsskikk, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)

Som leverandør av profesjonelle tjenester er KPMGs virksomhet også tuftet på å hjelpe våre kunder med fornuftig, lovmessig og langsiktig drift av deres selskaper.

  • KPMGs tjenester knyttet til CSR 
  • KPMGs tjenester knyttet til corporate governance
  • KPMGs tjenester knyttet til granskning og forebyggende tiltak

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn