Statsbudsjettet 2018 | KPMG | NO

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 LS (2017-2018) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2018, f. eks. satsendringer som er varslet i de seneste årenes statsbudsjetter for selskaper og personer. Den viktigste endringen er nedsettelse av satsen for skatt på alminnelig inntekt til 23 %. Imidlertid økes satsene for trinnskatt – slik at skattenedsettelsen reelt blir begrenset. Det er foreslått innføring av engangsavgift på tyngre el biler og økning av engangsavgiften for hybridbiler. Videre er det foreslått endring i beskatningen av aksjeopsjoner for gründere – basert på at beskatningstidspunktet utsettes. Oppjusteringsfaktoren på utbytte mv. økes fra 1,24 til 1,33 i 2018 slik at samlet marginal skatt på utbytte opprettholdes dersom man ser selskap og eier under ett. Basert på oppjusteringsfaktoren blir skattesatsen på utbytte mv. 30,59 %. Videre er det også foreslått å utvide overgangsregelen for opprettelse av aksjesparekonto med ett år ut 2018 og rabatt ved formuesligningen av aksjer økes til 20 %.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Rentebegrensningsreglene – kun mindre endringer for finansforetak

Rentebegrensningsreglene – kun mindre endringer for finansforetak

Kun mindre endringer for finansforetak.

Moderate skattelettelser i årets budsjett

Moderate skattelettelser i årets budsjett

Endringene er ment å skulle reflektere lønnutviklingen. Imidlertid har man på flere områder valgt å fastholde skattesatser og fribeløp.

Vil stoppe inntektstapet på bilavgiftene

Vil stoppe inntektstapet på bilavgiftene

Regjeringen varsler innføring av engangsavgift på tyngre EL-biler og vil øke engangsavgiften for hybridbiler.

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Det er forslag om å lempe beskatning ved å utsette tidspunktet for skattlegging i grundervirksomheter for fordeler begrenset til 30 000 kroner.

Elbil som firmabil – skjerping av fordelsbeskatningen

Elbil som firmabil – skjerping av fordelsbeskatningen

Elbil som firmabil – skjerping av fordelsbeskatningen

Justeringer i konsernbidragsreglene

Justeringer i konsernbidragsreglene

– utenlandsk selskap med underskudd fra tidligere virksomhet i Norge

Utleie av egen bolig – begrensning av reglene for skattefri inntekt ved korttidsutleie

Utleie av egen bolig – begrensning av reglene for skattefri inntekt ved korttidsutleie

Regjeringen foreslår bortfall av skattefritaksregelen på 20 000 kroner ved kortvarig utleie av mer enn halvparten av egen bolig.

Rapporteringsplikten ved bruk av utenlandsk arbeidskraft endres

Rapporteringsplikten ved bruk av utenlandsk arbeidskraft endres

Norge har i mange år hatt regler om rapportering av utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere. Disse er nå foreslått endret.

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Regjeringen foreslår å fjerne skattekasse 2 ved skatteberegningen, som har betydning for ektefeller der den ene har lav inntekt eller ingen inntekt.

Pendlere – innstramming av fradragsreglene for kostutgifter

Pendlere – innstramming av fradragsreglene for kostutgifter

Pendlere kan etter gjeldende regler kreve fradrag for merkostnader til kost og losji.

Overgangsreglene for aksjesparekonto forlenges med ett år

Overgangsreglene for aksjesparekonto forlenges med ett år

I statsbudsjettet foreslås det at reglene om overføring av aksjer mv. til aksjesparekonto forlenges med ett år.

Tapsfradrag avgrenses på realisasjon av aksjer i utenlandske selskaper

Tapsfradrag avgrenses på realisasjon av aksjer i utenlandske selskaper

– når utbytte er skattefritt etter skatteavtale.

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

– for transport- og energisektorene

Tidligere unntaksregel for ambulerende virksomhet

Tidligere unntaksregel for ambulerende virksomhet

Regjeringen vil ikke prioritere å foreslå gjeninnføring av unntaksregelen som måtte suspenderes fra 1. januar 2016.

Avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

Avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

Ved lovendring 20. desember 2016 vedtok Stortinget en forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift.

Ingen endringer i skattelovens hjemmehørendebegrep

Ingen endringer i skattelovens hjemmehørendebegrep

Høringsforslaget er ikke fulgt opp i statsbudsjettet.

Endringer i reglene om eiendomsskatt i statsbudsjettet

Endringer i reglene om eiendomsskatt i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det visse endringer i reglene om eiendomsskatt.

Gevinst ved vern etter markaloven

Gevinst ved vern etter markaloven

Ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter naturmangfoldloven er det gitt unntak fra skatteplikten.

Særavgiftene og toll

Særavgiftene og toll

Regjeringen varsler at for de fleste avgiftene vil det for 2018 kun være en prisjustering av avgiftssatsene. Særavgiftene og fritakene for avgiftene vedtas av Stortinget gjennom plenumsvedtak og gjelder for et år av gangen.

Endringer i avgiftssatser

Endringer i avgiftssatser

Redusert sats på 10 % økes til 12 %.

Petroleumsskatt

Petroleumsskatt

For petroleumsbeskatningen er det foretatt satsjusteringene som var ventet på grunn av andre regelendringer.

Avgiftssats for ambulerende virksomhet

Avgiftssats for ambulerende virksomhet

Regjeringen har valgt å ikke gjeninnføre unntaksregelen for ambulerende virksomhet.

For mer informasjon, kontakt:

Arnfinn Sørensen, advokat/Director
arnfinn.sorensen@kpmg.no
+47 4063 9291

Fredrik Gule, Advokatfullmektig/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Skatt og avgift

Skatt og avgift

KPMG Law Advokatfirma jobber med komplekse lovreguleringer, skatte- og forretningsjuridiske spørsmål som legger føringer for virksomheters strategier.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn