Aksjeloven forenkles – delvis ikrafttredelse | KPMG | NO

Aksjeloven forenkles – delvis ikrafttredelse

Aksjeloven forenkles – delvis ikrafttredelse

Allerede 1. juli 2017 blir en del endringer i aksjelovgivningen effektive, andre vedtatte endringer lar vente noe lenger på seg. En gjennomgang av de endringer som er vedtatt ble publisert i april, mens vi her ser nærmere på ikrafttredelsestidspunkt for de endringer som det er bestemt skal gjennomføres.

1000

Kontaktperson

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Endringene som er effektive fra og med 1. juli 2017 er:

  • Ny bestemmelse om utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon, meldinger mv. 
  • Ny bestemmelse om aksjeselskaps kommunikasjon med eierne av selskapet.
  • Bestemmelser om modernisering av regelverket og åpning for digitalisering. For eksempel endres alle bestemmelser om underskrift til signering, for å få frem muligheten for elektronisk signatur.
  • Morselskap kan fravelge revisjon, forutsatt at vilkårene/terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett under ett.
  • Krav om bekreftelse fra revisor ved kapitalnedsetting går ut.
  • Reglene om forenklet generalforsamling blir enklere og klarere.
  • Adgang til å delta på generalforsamling gjennom elektroniske hjelpemidler og mulighet til å kunne avgi forhåndsstemme.
  • Tjenestetid for styremedlemmer er i utgangspunktet 2 år, men vedtektene kan bestemme noe annet, også at tjenestetiden er ubestemt - inntil videre.

Les mer om endringene som kom fra april i en tidligere artikkel.

Endring som trer i kraft 1. januar 2018:

Bestemmelse om at aksjonærenes digitale adresser skal føres inn i aksjeeierboken blir effektiv 1. januar, slik at selskapene skal få litt tid på seg til å innhente e-post adressene fra aksjonærene.

Endringer som kommer i fremtiden – ikke bestemt eksakt når:

  • Innbetaling av kapital i penger skal kunne bekreftes av advokat og autorisert regnskapsfører, i tillegg til dagens regler – hvor revisor og bank kan gi slik bekreftelse. Det må først etableres register og kontrollordninger, slik at Foretaksregisteret kan kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører.
  • Terskelverdiene for revisjonsplikt knyttet til driftsinntekter (nå MNOK 5) og balansesum (nå MNOK 20) skal flyttes til forskrift, men først må forskriftsbestemmelsene og evt justerte tall være på plass.

For mer informasjon, kontakt:

Elisabet Ekberg, partner og statsautorisert revisor
E-post: elisabet.ekberg@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9660

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn