Aksjeloven forenkles | KPMG | NO

Aksjeloven forenkles

Aksjeloven forenkles

Men mange forslag er lagt i "skuffen" – det vil si de skal utredes ytterligere.

1000

Kontaktperson

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Smart watch

I NOU 2016: 22 foreslå aksjelovutvalget en rekke forenklinger av aksjeloven. Næringsdepartementet har i sin proposisjon av 21. april 2017 tatt for seg en del av forslagene. Vi antar at endringene kan bli iverksatt allerede fra og med 1. juli 2017.

I artikkelen gir vi en kort oppsummering av endringene som kommer nå.
Avslutningsvis peker vi også på en del sentrale forslag fra aksjelovutvalget,
som Næringsdepartementet har til ytterligere utredning og vurdering – med andre ord; endringer som kan bli høyaktuelle på litt lenger sikt.

Endringer som kommer nå:

Elektroniske løsninger, det åpnes for økt bruk av digitale løsninger:

 • Elektronisk og fysisk utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon sidestilles.
 • Elektronisk signatur sidestilles med signering på papir, sikkerhetsnivået for elektronisk signatur blir fastsatt i forskrift.
 • Ny teknologinøytral bestemmelse om kommunikasjon mellom selskap og aksjeeiere.

Aksjeselskapers organisasjon:

 • Rett til å delta på generalforsamling ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, med en viss mulighet for styret til å nekte – forutsatt at det foreligger saklig grunn.
 • Forenklet generalforsamling kan holdes dersom ingen aksjonærer motsetter seg dette, etter gjeldende regler må det være gitt samtykke fra hver enkelt aksjonær.
 • Begrensningen for aksjonærvalgte styremedlemmers tjenestetid oppheves, slik at styremedlemmene kan velges på ubestemt tid.

Kapitalregler:

 • Krav til minimum aksjekapital opprettholdes til kr 30 000, aksjelovutvalgets forslag om kr 1 blir ikke gjennomført.
 • Styrets handleplikt dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn det som er forsvarlig ut fra virksomhetenes art og omfang videreføres.
  • Den særskilte bestemmelsen om handleplikt dersom egenkapitalen blir mindre enn halvparten av aksjekapitalen tas ut. Det er en god justering av reglene; enten er det ikke reell handleplikt – fordi egenkapitalen er forsvarlig, eller så er det uansett handleplikt – hvis egenkapitalen er for lav. 

Revisjon:

 • Terskelverdiene for balansesum og driftsinntekter foreslås tatt ut av lovbestemmelsen og overført til forskrift.
  • Næringsdepartementets begrunnelse er at dette "… gir mulighet til å enklere justere terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum, blant annet i tråd med inflasjon".
  • Terskelverdien på ti årsverk foreslås ikke endret.
  • Aksjelovutvalget foreslo ingen endringer av terskelverdiene, heller ikke at noe skulle flyttes over til forskrift.
  • Gjeldende terskelverdier er MNOK 5 for driftsinntekter og MNOK 20 for balansesum.
 • I tråd med aksjelovutvalgets forslag skal morselskap kunne fravelge revisjon dersom terskelverdiene ikke overskrides av konsernet sett under ett.
 • Reglene for fravalg endres:
  • Ved stiftelsen av selskapet baseres dette på en tilvalgsordning.
  • For fravalg for eksisterende selskap oppheves reglene om fullmakt for styret, slik at generalforsamlingen bestemmer dette direkte.
  • Virkningstidspunktet for fravalg av revisjon skal fortsatt være når meldingen blir registrert i Foretaksregisteret, men det er beslutningstidspunktet i generalforsamlingen som bestemmer fra og med hvilket år revisjon skal være fravalgt.

Særattestasjoner:

 • Innskudd i penger skal kunne bekreftes av advokat og autorisert regnskapsfører, i tillegg til gjeldende regler om at revisor og finansinstitusjon kan bekrefte slike innskudd. Tingsinnskudd mener departementet at det fortsatt skal være revisor som bekrefter mottagelsen av.
 • Følgende krav til særattestasjoner/bekreftelser fjernes:
  • Kapitalnedsetting til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.
  • Bekreftelse av at det etter kapitalnedsetting med utbetaling eller avsetning til frie fond er full dekning av selskapets bundne kapital. Tilsvarende fjernes også bekreftelse av dekning for bunden egenkapital ved:
   • Fisjon, hvor overdragende selskap fortsetter.
   • Innløsning og utløsning av aksjeeier.
  • Revisors bekreftelse av at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for gjennomføring av kapitalnedsettelser. Derimot skal styrets bekreftelse av det samme videreføres uendret.

Departementet skriver videre at de i denne proposisjonen har vurdert deler av utvalgets forslag til endringer i aksjelovgivningen. Andre forslag fra utvalget krever noe mer utredning, og departementet vil komme tilbake til disse etter å ha foretatt ytterligere vurderinger.

Noen eksempler på forslag fra aksjelovutvalget som kan komme til å bli aktuelle på et senere tidspunkt er:

 • Opphevelse av gjeldende § 3-8 om nærstående transaksjoner, som foreslås erstattet av en ren informasjonsplikt.
 • Adgang til å "hoppe over styret" i selskap hvor det er fullt sammenfall mellom eiere og styret, det vil si at man i så fall kan gå direkte til behandling i generalforsamlingen, uten å måtte ha en forutgående behandling i styret.
 • Fjerning av krav til åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, fusjon, fisjon og omdanning. Dette forslaget er fremmet av både regnskaps- og aksjelovutvalget, men skal utredes ytterligere før det eventuelt blir gjennomført.
 • Forenklinger av avvikling av selskap.

Last ned dokumentet som PDF her.

Hva kan KPMG bidra med?

Vil du vite mer?
Ønsker du å diskutere konsekvensene av dette for ditt selskap?

Kontakt: 
Elisabet Ekberg
Partner/statsautorisert revisor
elisabet.ekberg@kpmg.no
+47 4063 9660

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn