Status på innreiseforbud USA | KPMG | NO
close
Share with your friends

Status på innreiseforbud USA

Status på innreiseforbud USA

27. januar 2017 utstedte president Donald Trump en presidentordre om innreiseforbud til USA for borgere av Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Yemen. Innreiseforbudet ble midlertidig opphevet av sikkerhetsdepartementet etter én uke da en føderal domstol fant at det var i strid med grunnloven. Situasjonen videre er uavklart, og det ryktes at presidenten kommer til å utstede et nytt innreiseforbud i løpet av uke 9.

1000

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

usa

27. januar 2017 utstedte President Donald Trump en presidentordre som midlertidig forbød borgere fra 7 land innreise til USA. Presidentordren gjaldt borgere fra Irak, Iran, Syria, Sudan, Somalia, Yemen og Libya.

Formålet med presidentordren var å beskytte USA og amerikanske borgere mot utenlandske statsborgere (omtalt som "islamistiske terrorister") som har til hensikt å begå terrorangrep i USA, samt for å hindre innreise for utenlandske statsborgere som hensikt å utnytte USAs innvandringslover for uredelige formål.

Alle amerikanske ambassader og utenriksstasjoner ble instruert om umiddelbart å suspendere utstedelse av non-immigrant og immigrant visum til borgere av disse landene.

I tillegg ble Department of Homeland Security instruert til å nekte borgere av de nevnte land innreise til USA, selv om disse skulle inneha gyldige non-immigrant visa eller ha gyldig permanent oppholdstillatelse i USA.

Ordren gjaldt i første omgang for 90 dager. For flyktninger generelt gjaldt den for 120 dager, mens for syriske flyktninger gjaldt den på ubestemt tid. I tillegg fastslo ordren at antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret halveres fra 110 000 til 50 000.

Ordren definerte ikke hvem som ble ansett for å være "borger av" de respektive landene. Det var derfor stor usikkerhet knyttet til om det gjaldt kun dem som var statsborgere av de syv landene eller om det også gjaldt dem som var født der, men som ikke lenger var statsborgere og/eller dem som hadde dobbelt statsborgerskap.

 

Oppheving av innreiseforbudet

Sikkerhetsdepartementet besluttet å oppheve innreisenekten lørdag 4. februar 2017. Dette skjedde etter en orientering fra Justisdepartementet om kjennelsen fra en føderal dommer i delstaten Washington som fant at innreiseforbudet var grunnlovsstridig.

Presidenten varslet at denne kjennelsen ville bli omgjort.

Etter muntlige forhandlinger 7. februar 2017, nektet imidlertid den føderale ankedomstolen å omgjøre suspensjonen av innreiseforbudet.

Situasjonen per i dag er altså at borgere av de syv berørte landene har lov til å reise inn i USA og til å søke om innreise basert på sine gyldig nonimmigrant og immigrant visum.

Utstedelse av ny presidentordre?

Det er varslet at presidenten vil utstede en ny ordre om innreiseforbud i uke 9.

Dette skal etter sigende være en strammere og mer strømlinjeformet versjon av den første ordren som er bedre tilpasset kjennelsen fra den føderale domstolen.

Den nye ordren skal angivelig gjøre det klart at "green card holders", samt innvandrer med permanent oppholdstillatelse i USA, skal være unntatt fra innreiseforbudet.

Hvorfor er dette viktig?

· Det har vært stor forvirring om rettsvirkningen av forbudet og den midlertidig opphevelsen gjort av den føderale domstolen. Det er ventet at regjeringen vil anke til Høyesterett. Inntil videre er det imidlertid "business as usual" for borgere fra de syv berørte landene.

·  Flyselskaper har blitt informert av Department of Homeland Security at borgere med gyldig visum til USA bør få lo til å gå ombord i fly. 

·  Det har også blitt utstedt lignende instruksjoner til relevante konsulære kontorer (ambassader og utenriksstasjoner) og til grensestasjoner. 

·  Det er viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere følger med på status i denne saken ettersom en endring i rettsstillingen kan ha dramatiske konsekvenser for innreisemulighetene til en borger med et midlertidig visum til USA.

·  I de saker hvor et visum har blitt kansellert som følge av innreiseforbudet, er det nødvendig å søke juridisk bistand med å få visumet utstedes på nytt.

Hva du trenger å vite nå – for å være på den sikre siden

Personer fra de syv berørte landene som oppholder seg i USA på en midlertidig tillatelse/visum, rådes om mulig til å holde seg i USA inntil saken er sluttført. Dersom det er nødvendig å forlate landet, anbefales det at man søker råd hos en kvalifisert US Immigrasjonsrådgiver i forkant.

Individer med midlertidig tillatelse/visum som for tiden oppholder seg utenfor USA, bør søke råd fra kvalifisert US Immigrasjonsrådgiver for å få vurdert muligheten til å returnere til USA – dette selv om det per i dag ikke er noe hinder for å returnere til USA. Vær oppmerksom på at et gyldig amerikansk visum er nødvendig, og hvis den enkeltes nåværende visum er kansellert, kan det være behov for å få utstedt et nytt.

På nåværende tidspunkt er det ikke noe til hinder for at en amerikansk borger kan returnere til USA, som for eksempel en borger med dobbelt statsborgerskap (hvorav ett er fra et annet land enn de syv nevnte) som har gyldig visum. For det tilfelle at presidentordren skulle blir gjeninnsatt (enten helt eller delvis), etter en høyesterettsdom, bør man innhente råd fra en kvalifisert US Immigrasjonsrådgiver før man returnerer til USA. 

Selskaper som har ansatte og medfølgende familiemedlemmer fra de syv landene stasjonert i USA, bør følge ekstra godt med og sikre at man har rutiner for å følge opp disse sakene.
 

Her kan du lese artikkel om samme tema fra KPMG UK

 

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn