Medhold for Transocean i "utbyttesaken" | KPMG | NO
close
Share with your friends

Lagmannsretten: Medhold for Transocean i "utbyttesaken"

Medhold for Transocean i "utbyttesaken"

Spørsmålet i saken var om det kunne ilegges kildeskatt på utbytte utdelt fra et norsk selskap til et dansk mellomliggende selskap. Det danske selskapet videreutdelte utbyttet til sine to eierselskaper hjemmehørende på Cayman Islands.

1000

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Paper

Etter den nordiske skatteavtalen var det klart at det ikke kunne ilegges kildeskatt på utbytte til det danske selskapet. De materielle spørsmål i saken var således om det forelå grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring eller tilordning av utbyttet direkte til Cayman Islands selskapene. I så fall ville det være grunnlag for norsk kildeskatt på 25 %. Oslo tingrett opprettholdt i 2014 Skatt vests ilagte kildeskatt av et utbytte på 1,6 milliarder kroner.

Borgarting lagmannsrett derimot har nå gitt Transocean medhold i at eierselskapene på Cayman Islands ikke kan ilegges kildeskatt. Etter flertallets oppfatning foreligger det verken grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring eller tilordning av utbyttet direkte til eierselskapene. Flertallet legger til grunn at det hovedsakelige motiv for etableringen av det danske mellomliggende selskapet ikke har vært å spare norsk kildeskatt. Flertallets uttrykte dog tvil om avgjørelsen.

Flertallets vurdering av gjennomskjæringsspørsmålet er naturlig nok svært konkret. Vurderingen av spørsmålet om tilordning er mer prinsipiell og inneholder også en vurdering av uttrykket "beneficial ownership" ("virkelig
rettighetshaver") i skatteavtaleretten.

Rettens mindretall kom til at det forelå grunnlag både for ulovfestet gjennomskjæring og tilordning til eierselskapene. Mindretallet fant imidlertid at grunnlaget for ileggelse av kildeskatt måtte reduseres til 464 millioner kroner. Den resterende del av utdelingen måtte anses som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Flertallets avgjørelse er i tråd med det standpunkt som ble lagt til grunn i straffesaken som ble ført mot selskaper i Transocean-konsernet og tre tidligere rådgivere. I straffesaken konkluderte Oslo tingrett i 2014 med at det ikke forelå plikt til å betale kildeskatt og avsa dermed frifinnende dom. Dette i motsetning til Oslo tingretts dom i skattesaken som opprettholdt Skatt vests ilagte kildeskatt av 1,6 milliarder kroner.

Les hele dommen her

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn