Prioriteringer for revisjonsutvalget og styret | KPMG | NO
close
Share with your friends

2017 - Prioriteringer for revisjonsutvalget og styret

2017 - Prioriteringer for revisjonsutvalget og styret

God oppfølging av finansiell rapportering, overholdelse av lover og regler, samt risiko og kontrollmiljø er fortsatt kjernen av godt utvalgs- og styrearbeid i 2017. Disse elementene er sentrale for å vurdere behovene for endring av forretningsmodellen som følge av endringer i teknologi, cybersikkerhet, økte regulatoriske krav og politiske endringer i UK og USA. Her trengs det en fokusert agenda, balansert mot nødvendig fleksibilitet, for å sikre riktig håndtering. I noen saker kan man ta en overordnet rolle, mens andre krever en dypere gjennomgang. - Hvis vi ser på vår siste undersøkelse er det åtte forhold man særlig bør håndtere, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Revisjonsutvalg og styrer

APM - Ikke-finansielle måltall på revisjonsutvalgets agenda

Det kommer i 2017 (for 2016) krav om å rapportere på alternative resultatmål (APM – alternative performance measures) i Public Interest Entities (PIE). Fokus her er å redusere villende resultatveiledning.  I mange tilfeller vektlegger ledelsen alternative resultatmål, og sikrer ikke at disse nødvendigvis er en utdypning av øvrig resultatrapportering. Revisjonsutvalget må gjennom tett dialog med ledelsen sikre at dette faktisk bidrar til bedre veiledning og øker transparensen i virksomhetens resultater.

 

Oppfølging av endringer i GAAP

Det er viktig at administrasjonen håndterer endringer i GAAP på en god måte, herunder nye standarder på inntektsføring og leasing.

De nye standardene er komplekse og krevende for de rapporterende selskaper. Den nye inntektsføringsstandarden vil påvirke mange selskaper vesentlig, med de effekter den kan ha på resultater, lånebetingelser/ covenants, kontrakter, ERP-systemer, prosesser og kontroller. Vår erfaring tilsier at mange norske selskaper ikke har satt dette tilstrekkelig på agendaen, sammenlignet med hva vi ser internasjonalt.

Den nye leasingstandarden vil kreve at driftsmidler man leier, vil bli balanseført med de effekter dette har på resultatrapportering og finansielle nøkkeltall.

Implementeringen av disse to standardene er ikke bare en regnskapsmessig utfordring. Det er viktig at revisjonsutvalget bidrar til at selskapene forstår konsekvensen også i et forretnings- og kontrollmessig perspektiv for å sikre at man ikke får vesentlige overraskelser. Tilstrekkelige ressurser og tidsriktig evaluering er her stikkord.

Oppfølging av krav og initiativer fra finanstilsyn

Den nye ISA701 har endrede krav til revisor og selskaper, hvor revisor skal rapportere sentrale forhold i revisjonen (critical audit matters) i sin beretning. Revisor er ansvarlig for implementeringen av denne endringen, men det påvirker også selskapet.

Det er derfor viktig at revisjonsutvalget har fokus på dette, og sikrer at administrasjonen har en god prosess med revisor om disse forholdene. Dette bør derfor drøftes i utvalget i god tid før revisor utsteder sin beretning.

Fokus på etikk, regelverk og bedriftskultur

Virksomhetenes innovasjon og ønske om nye markeder medfører bruk av ny teknologi, nye kunder/ leverandører, agenter og samarbeidspartnere.  Verdikjeder blir mer integrerte og mer komplekse. Ser vi dette sammen med at virksomheter blir underlagt flere lands regulatoriske krav med hensyn til korrupsjon, hvitvasking, bestikkelser og lignende, er det sentralt at virksomheter har et forsvarlig rammeverk for å håndtere de stadig økende endringene. Revisjonsutvalget har en sentral rolle i å sikre en forsvarlig tilnærming i dette arbeidet.

Internrevisjon

Det er viktig at internrevisjon bidrar på områder med høy risiko for virksomheten, og understøtter at virksomheten har adressert disse med tidsriktige og relevante tiltak og en tilstrekkelig ressursbruk.

Internrevisjonen er mest effektiv når den legger sine prosjekter til de områder hvor virksomheten har de høyeste risikoer. Dette inkluderer operative risikoer som cybersikkerhet og teknologi, ikke bare finansiell og regulatoriske risikoer. Mange norske foretak har ikke egen internrevisjon, men løser tilsvarende oppgaver gjennom controlling eller eksternrevisor.

Revisjonsutvalget bør gjennom sin godkjenning av internrevisjonsplanen ha en rolle i dette arbeidet. Har planen nødvendig fleksibilitet til å ta mål som dukker opp? Er den tilpasset endringer i virksomheten? Er det endringer i det miljøet hvor man opererer?

Kvalitet i den finansielle rapportering

Kvalitet i den finansielle rapportering starter med kvaliteten på finansfunksjonen, herunder godt lederskap og fokus på leveranse av strategiske målsettinger.

I KPMGs siste undersøkelse rettet mot revisjonsutvalg var 44 prosent ikke fornøyd med virksomhetens planer for erstatning av finansdirektør.  Med de erfaringstall vi har på turnover av CFO-er og den sentrale rolle disse spiller i virksomheten, er det naturlig å ha slike planer, spesielt i tilfeller der denne nærmer seg pensjonsalder. Har de tilbud om relevant faglig oppdatering? Er belønningen slik at de blir? Har de relevante budsjetter og ressurser? Hva mener intern- og eksternrevisor?

Fokus på samarbeidet med revisor

Revisjonsutvalget har et klart ansvar for årlig evaluering av eksternrevisor, samt oppfølging av tilbudsprosesser på eksternrevisjon. Det er særlig viktig at revisors uavhengighet fra ledelsen blir fulgt opp.

Effektiv tidsbruk i revisjonsutvalget, både i og utenfor styremøter

Våre undersøkelser viser at revisjonsutvalgenes erfaring er at arbeidsmengden øker, og at de derfor ser behovet for mer effektive arbeidsmetoder og klarere prioritering. Utvalgene ser på sin årlige plan, om de har relevant kompetanse og en god sammensetning, som gjør at de kan adressere virksomhetens utfordringer på en god måte.

De ledende revisjonsutvalgene ser at deres effektivitet og evne til å gjøre en forskjell henger sammen med tiden de bruker utenfor møterommet. For eksempel ved å besøke viktige deler av virksomheten, til samtaler med ansatte og sentrale aktører utenfor virksomheten. Dette fører til at revisjonsutvalgene forstår tone-at-the-top og virksomhetens bedriftskultur.


Hvis dere ønsker en nærmere presentasjon, ta kontakt med:

Thore Kleppen
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no


Read the article in English

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn