Vurdering av særlig uavhengig stilling som kjørelærer | KPMG | NO

Ny dom fra lagmannsretten – Vurdering av særlig uavhengig stilling som kjørelærer

Vurdering av særlig uavhengig stilling som kjørelærer

8. desember 2016 avsa Gulating lagmannsrett dom i sak der to tidligere ansatte kjørelærere hadde opptrådt i strid med konkurranseklausul i arbeidsavtale da de sa opp sine stillinger for å starte for seg selv.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Bil i fart

Lagmannsretten kom til at konkurranseklausulen var brutt. Spørsmålet var
om konkurranseklausulen kunne gjøres gjeldende som følge av påstand om at arbeidsgiver hadde misligholdt arbeidsavtalene ved ikke å betale overtidsgodtgjørelse. Avgjørelsen ble fattet ved vurderingen av om kjørelærer har en "særlig uavhengig stilling", etter arbeidsmiljøloven § 10-12
annet ledd.

Bakgrunnen for saken var at tre kjørelærere som var ansatt ved samme trafikkskole (heretter arbeidsgiver) stiftet en ny trafikkskole, til tross for at de var ansatt hos arbeidsgiver. Etter kort tid sa de opp sine stillinger, samtidig som startet opp driften av den nye kjøreskolen.

Var de ansatt i en "særlig uavhengig stilling"?

Lagmannsretten fant det utvilsomt at kjørelærerne hadde opptrådt i strid med de nevnte klausuler. Kjørelærerne anførte imidlertid at
konkurranseklausulene bortfalt som en følge av at de hadde "rimelig
grund" til å si opp arbeidsforholdene, jf. tidligere avtaleloven § 38 (videreført i arbeidsmiljøloven § 14 A-1 fjerde ledd). Som rimelig grunn oppga kjørelærerne at de hadde krav på feriepenger og overtidsbetaling.

For å avgjøre spørsmålet om de to kjørelærerne hadde et krav mot arbeidsgiver som kunne gi "rimelig grund" til å si opp stillingene, måtte lagmannsretten ta stilling til om kjørelærerne hadde et utestående krav på overtidsbetaling. Avgjørende for spørsmålet var om de var ansatt i en "særlig uavhengig stilling", jf. arbeidsmiljølovens § 10-12 annet ledd. Hvis spørsmålet måtte svares bekreftende hadde kjørelærerne ikke krav på overtidsbetaling etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Kjørelærerne hadde stor frihet over egen arbeidstid

Lagmannsretten foretok en konkret vurdering av om kjørelærerne var arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at reglene om arbeids- og overtid er ment å favne flest mulige grupper av ansatte.

I sin vurdering vektla lagmannsretten at kjørelærerne stod fritt til å bestemme når og hvor mye de ønsket å arbeide. Videre var det fritt for kjørelærerne og variere den daglige arbeidstiden. Hver kjørelærer hadde også sin egen avtalebok som ingen andre enn ham selv førte tilsyn med.

På den annen side hadde kjørelærerne dagsedler som ble overlevert til trafikkskolen, som grunnlag for fakturering av elever og avlønning av lærerne. Det var imidlertid ganske stor frihet med tanke på innlevering av dagsedlene til trafikkskolen. Lagmannsretten fant at kjørelærerne hadde stor frihet til selv å bestemme egen arbeidstid.

Kjørelærerne ble erstatningsansvarlig

Videre hadde kjørelærerne stor grad av faglig selvstendighet. I den grad kjørelærerne var bundet av et spesielt opplegg, skyldtes dette offentligrettslige regler.

Kjørelærerne hadde heller ikke tidligere fremmet krav om overtidsbetaling.

Når det videre forelå uttalelser om at overtidsbetaling ikke er normalt i bransjen, konkluderte lagmannsretten med at kjørelærerne var arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger. Kjørelærerne hadde dermed ikke krav på overtidsbetaling.

Videre resulterte dette i at konkurranseklausulene gjaldt, og kjørelærerne ble erstatningsansvarlig overfor trafikkskolen.

KPMG mener

Det interessante i saken er at lagmannsretten vurderer en kjørelærer for å være en arbeidstaker i "særlige uavhengige stilling".

Momentene lagmannsretten vektlegger i sin vurdering er etter vår oppfatning ganske normale forhold for kjørelærere ansatt ved en trafikkskole. Det er ikke uvanlig at en kjørelærer selv har ansvar for å inngå avtaler med elever, at han selv styrer sin arbeidshverdag, og har stor grad av faglig selvstendighet. En kjørelærer kan i høy grad påvirke egen lønn ved å arbeide mer eller mindre enn det som er rammeavtalen. Ansettelsesforholdet kan synes å bære preg av å være en "butikk i butikken", hvor det er mindre grad av samspill mellom kjørelærerne enn hva som er vanlig i andre bransjer.

Hvis lagmannsrettens vurdering legges til grunn, vil en rekke kjørelærere anses for å være arbeidstakere i "særlig uavhengig stilling", og dermed vil de være unntatt reglene om arbeids- og overtid, herunder bestemmelser om overtidsgodtgjørelser og rammene for hvor mange timer en arbeidstaker kan jobbe.

Vurderingen er imidlertid konkret, slik at vært enkelt tilfelle må vurderes.

Det påpekes at dommen ved publisering ikke er rettskraftig, rettstilstanden kan endres ved behandling i Høyesterett.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn