Ny skatteforvaltningslov – nye overtredelsesgebyrer | KPMG | NO
close
Share with your friends

Ny skatteforvaltningslov – nye overtredelsesgebyrer

Ny skatteforvaltningslov – nye overtredelsesgebyrer

Den 1. januar 2017 trer den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Også etter denne vil man ha plikt til å innrapportere oppdrag gitt til utenlandske underentreprenører på skjema RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det vil fortsatt kunne ilegges tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for manglende rapportering, men med noen endringer fra dagens ligningslov.

1000

Forfatter

Kontakt

Relatert innhold

Tvangsmulkt

Det vil være en daglig løpende tvangsmulkt for å ikke rapportere inn oppdraget på RF-1199. Samlet tvangsmulkt skal dog ikke overstige 50 ganger rettsgebyret (R) som for tiden er på kr 1 025 (i 2016). Skattemyndighetene vil kunne redusere eller frafalle mulkten i «særlige tilfeller». Tvangsmulkt skal ikke påløpe dersom oppfyllelse er «umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige». Det eneste eksemplet som er gitt på hvor dette vil kunne være aktuelt er at det er svikt i
skattemyndighetenes elektroniske system.

En tvangsmulkt er et enkeltvedtak, og det skal da opplyses om eventuell
klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåten ved klage, om retten til å se sakens dokumenter og om eventuell søksmålsfrist. I tillegg skal det opplyses om hvilke plikter etter loven som ikke anses oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe og størrelsen på tvangsmulkten.

Overtredelsesgebyr

Dersom det ikke ilegges tvangsmulkt, kan det ilegges overtredelsesgebyr for unnlatt rapportering av oppdrag på RF-1199. Størrelsen på gebyret er 10 rettsgebyr, men dersom det skjer gjentatte brudd innenfor en tolvmånedersperiode er størrelsen 20 rettsgebyr. Det vil i tillegg tilkomme 2 rettsgebyr for hver person eller hvert selskap det ikke er opplyst om. For overtredelsesgebyret er det ingen begrensing av størrelse. Heller ikke overtredelsesgebyr skal ilegges dersom oppfyllelse er «umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige».

Hvis skattemyndighetene vurderer å ilegge overtredelsesgebyr skal man få tre ukers frist til å uttale seg. Dersom overtredelsesgebyret ilegges på stedet, er det ikke krav til varsel. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn