Fremtidens regnskapsregler – hva skjer? | KPMG | NO

Fremtidens regnskapsregler – hva skjer?

Fremtidens regnskapsregler – hva skjer?

Den nye regnskapsstandarden vil medføre endringer. I denne oversikten tar vi for oss et sentralt område, nemlig regnskapsmessig behandling av goodwill.

1000

Kontaktperson:

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Fremtidens regnskapsregler - fargeblyanter

Forslag til ny regnskapslov er til vurdering hos Finansdepartementet og parallelt arbeider Regnskapsstandardstyret med den tilhørende nye norsk regnskapsstandarden.

Den nye norske regnskapsstandarden vil være tuftet på "IFRS for SMEs", som er den internasjonale regnskapsstandarden beregnet på foretak som ikke er børsnotert.

Regnskapsmessig behandling av goodwill.

Hovedtrekk i reglene i IFRS for SMEs for regnskapsmessig behandling av goodwill er:

  • Absolutt forbud mot balanseføring av egenutviklet goodwill. Dette er noe vi kjenner igjen fra "gammel" norsk god regnskapsskikk og også fra de internasjonale regnskapsstandardene for store børsnoterte foretak ("full" IFRS).
  • Goodwillen skal avskrives over utnyttbar levetid. Levetiden kan ikke antas å være "evig". Etter gjeldende norske regler skal goodwill avskrives, mens det etter "full" IFRS ikke skal gjennomføres årlige avskrivninger, men en årlig nedskrivningstest – som skal gjennomføres også dersom det ikke er indikasjoner på nedskrivningsbehov.
  • Dersom den utnyttbare levetiden til goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal levetiden fastsettes til ledelsens beste estimat, men skal ikke overstige ti år. Etter gjeldende norske regler er det ingen slik maksimumstid, men regnskapsloven § 7-14 krever at avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år skal begrunnes.
  • I praksis vil man ofte ikke kunne anslå den utnyttbare levetiden til goodwill pålitelig. Dermed vil den praktiske hovedregelen fort kunne bli at goodwill kan avskrives over maksimalt ti år.
  • Det er ikke sannsynlig at den norske standarden vil avvike fra IFRS for SMEs på dette punktet.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn