Høyesteretts dom i EVRY-saken | KPMG | NO
close
Share with your friends

Høyesteretts dom i EVRY-saken

Høyesteretts dom i EVRY-saken

Høyesterett avsa 2. november 2016 dom i den såkalte EVRY-saken. Spørsmålet i saken er om det er fradragsrett etter skatteloven § 6-24 for utgifter til kjøp av aksjer når det ikke blir noe av aksjekjøpet.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Høyesterettsdom

Saken gjaldt inntektsåret 2008. Høyesterett kom til at det ikke var skattemessig fradragsrett for kostnadene. Det er i ettertid kommet en lovendring som avskjærer fradragsrett for slike kostnader til aksjekjøp som ikke gjennomføres. Denne avgjørelsen vil altså kun få betydning for endringssaker fra 2014 og tidligere inntektsår. 

Spørsmålet om fradragsrett for kostnadene ble vurdert etter skatteloven § 6-24 annet ledd. Ordlyden i § 6-24 annet ledd gir ikke noen klar løsning på spørsmålet om det er fradragsrett for kostnader i tilknytning til en transaksjon som ender opp med å ikke gjennomføres. 

Problemstillingen med aksjeerverv som ikke gjennomføres er ikke omtalt i forarbeidene og heller ikke avklart i rettspraksis. Alle vurderinger ble foretatt basert på grunnprinsippet om at det skal være en indre sammenheng i skattereglene.

Høyesterett uttaler at ”fradragsrett for kostnader knyttet til skattefrie inntekter er systemfremmed” og finner det ”mest nærliggende å forstå skatteloven § 6-24 annet ledd, også før lovendringen i 2015, slik at unntaket for ”ervervs- og realisasjonskostnader” gjelder uavhengig av om ervervet er gjennomført eller ikke”. 

Høyesterett uttaler så at ”[jeg kan] ikke se at dette standpunktet kommer i strid med forutberegnelighetsprinsippet i skatteretten”. Denne forståelsen ligger innenfor de tolkningsalternativene som ordlyden naturlig åpner for.

Høyesterett veide her hensynet til forutberegnelighet mot sammenheng i regelverket og konkluderte med at hensynet til sammenhengen i regelverket måtte veie tyngst.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn