Forslag til endringer i CRR/CRD IV | KPMG | NO
close
Share with your friends

Forslag til endringer i CRR/CRD IV

Forslag til endringer i CRR/CRD IV

23. november la Europakommisjonen frem forslag til endringer i kapitaldekningsreglene CRR og CRD IV. Endringene er i stor grad basert på allerede vedtatte internasjonale rammeverk fra Baselkomiteen, men går litt mer i detalj på enkelte faktorer.

1000

Relatert innhold

Dette inkluderer blant annet spesifisering av Leverage Ratio (LR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), og regler for markedsrisiko. Målet er å tilpasse reglene til EU institusjoner og den generelle økonomien innad i EU.

I tillegg legges det frem forslag til endringer i krisehåndteringsdirektivet (BRRD) med krav til tapsabsorberende kapital (TLAC) for enkelte større globale banker. Det gjenstår derfor å se om dette vil være en aktuell problemstilling for norske banker.

Kommisjonen har satt som mål å redusere risikoen innad i banksektoren, samtidig som de fokuserer på vekst generelt i den europeiske økonomien, forklarte visepresident i kommisjonen Valdis Dombrovskis da rapporten ble offentliggjort.

Risikobildet innad i EU har blitt betydelig redusert siden finanskrisen, med tydeligere reformer som resulterer i et mer robust og stabilt bankvesen. Samtidig er det tydelig at det er områder innen sektoren som ikke har blitt skikkelig adressert, og hvor det kreves ytterligere innstramminger.

Finanstilsynet oppsummerer sentrale endringsforslag:

  • Pilar 1-krav til uvektet kjernekapitalandel på 3 %
  • Krav til å stabil langsiktig finansiering – NSFR (Net Stable Funding Ratio) på 100 %
  • Nye metoder for beregning av kapitalkrav for markedsrisiko, motpartsrisiko og engasjementer med sentrale motparter (CCPer) som følger Baselkomiteens nye standarder, men med mulighet til å bruke gjeldende beregningsmetoder
  • Endringer i reglene om pilar 2 for å harmonisere praktiseringen internasjonalt
  • Kapitalmålet for store engasjement endres fra ansvarlig kapital til kjernekapital
  • De største bankene må holde av kapital som raskt kan benyttes i tilfeller av finansielt stress (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC).
  • Mål om å gjøre kapitaldekningsregler enklere og proporsjonal med størrelsen på banken.

Forslagene vil nå bli gjenstand for politisk behandling i EU. Rettsaktene er EØS-relevante. 

Forfattere:
Peer Timo Andersen-Ulven, Partner, Advisory
Mathias Lundeby, Senior Associate, Advisory
Jonas A. Ringstad, Senior Associate, Advisory

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn