Fokusområder IFRS årsregnskap 2016 | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fokusområder IFRS årsregnskap 2016

Fokusområder IFRS årsregnskap 2016

IAS 1 er hovedstandarden for hvordan årsregnskap skal presenteres, og den har gjennomgått flere endringer. Tilsynsmyndighetene er også opptatt av temaet. På IASB sin konferanse i Sveits sommeren 2016 var temaet "Better communication" på agendaen.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

IFRS

Hva skal til for å få til bedre kommunikasjon? God kommunikasjon er ikke entydig definert, og vil kunne variere fra foretak til foretak. Det er likevel enkelte generell trekk som går igjen, for eksempel:

·  presentere ting som hører sammen samlet

·  fjerne irrelevant og uvesentlig informasjon

·  bruke illustrasjoner hvor det er mulig

·  bruke et enkelt språk 

 

Konsistens mellom de ulike delene av årsrapporten er også sentralt. Tilsynsmyndighetene har i år særlig fokus på det de definerer som alternative resultatmål ("Alternative Performance Measures") som enkelte
foretak bruker i stor utstrekning. Et enkelt tips med tanke på konsistens mellom de ulike delene av årsrapporten er for eksempel at det er segment-tallene i segmentnoten som brukes i årsberetningen når ulike deler av virksomheten analyseres.

I tillegg til disse mer generelle og allmenngyldige reglene
om hva som utgjør god kommunikasjon, må man selvfølgelig også ta hensyn til foretakets spesifikke forhold. Dersom det for eksempel er stor usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift, er det åpenbart at omtale av dette må ha en sentral plass. Har foretaket gjort et stort oppkjøp, bør det både i årsberetningen og årsregnskapet gis fyldig informasjon om dette, mens er nedskrivning årets store tema bør støtet settes inn i forhold til å gi god informasjon på det området.

Finanstilsynet vil på et senere tidspunkt utgi et eget skriv om nedskrivning.

KPMG har gjennomført flere seminarer knyttet til IFRS. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn