Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering | KPMG | NO
close
Share with your friends

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2016

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering

Rundskriv 15/2016 publisert 23. november omhandler de regnskapsmessige forhold som Finanstilsynet har vurdert i 2016. Rapporteringen er gjeldende for utstederforetak med finansielle instrumenter opptatt til handel på Oslo Børs eller Oslo Axess.

1000

Relatert innhold

For 2016 har følgende punkter blitt vurdert:

  • Nedskriving av varige driftsmidler
  • Innebygde derivater i langsiktige kraftkontrakter
  • Anvendelse av bruksmetode for avskriving
  • Konvertering av utlån til aksjer
  • Sikringsfondsavgiften for banker

Punktene over er farget av den generelle vanskelige situasjonen norske bedrifter opplever, som følge av lave oljepriser og lite aktivitet innen offshore. Spesielt gjelder dette for temaene nedskriving og avskriving.

En svak oljenæring vil også ha ringvirkninger for bedrifter ellers i landet. For bankene gir det utfordringer i forhold til bedrifter som har finansielle problemer, og/eller ikke kan betjene gjelden. I slike tilfeller vil bankene kunne konvertere hele eller deler av utlånet til aksjer i virksomheten. En slik konvertering utgjør i seg selv et objektivt bevis på verdifall på utlån. Differansen mellom verdi på utlån og den virkelige verdien på aksjene, vil måtte innregnes i regnskapet som konstatert tap på utlån. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn