Boliglånsforskriftens fremtid | KPMG | NO
close
Share with your friends

Boliglånsforskriftens fremtid – finansiell stabilitet og regionale forskjeller

Boliglånsforskriftens fremtid

Det er forventet at forslag til ny boliglånsforskrift vil bli publisert før julen ringes inn. Innen da må Finansdepartementet avklare hvilke hjelpemidler som egner seg best for å stagnere et galopperende boligmarked i Oslo-området, samtidig som de opprettholder finansiell stabilitet og et effektivt bankvesen.

1000

Relatert innhold

Buildings

Under Finans Norges Boligkonferanse 16. november i år holdt Emil R. Steffensen, direktør ved avdeling for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, et foredrag om situasjonen i boligmarkedet og forholdet til finansiell stabilitet. Her la han frem noen nøkkeltall som tegner et klart bilde av den finansielle situasjonen i norske husholdninger.

Statistikken viser blant annet at både gjeld og boligpriser vokser sterkere enn inntektene, i et tempo som gjør at vi nå ser at gjennomsnittshusholdningen har gjeld som utgjør omtrent 215 prosent av disponibel inntekt, en økning fra årtusenskiftet hvor den var 130 prosent. Dette er proporsjonalt med boligprisene som har økt med 150 prosent i samme periode. Et økende antall husholdninger har samtidig en gjeldsbyrde som tilsvarer mer enn fem ganger inntekt. Med en slik utvikling er det naturlig at risikoen for økonomisk tilbakeslag er stor. 

Det er også tydelige regionale forskjeller å spore. Mens flere regioner, med Oslo og omegn i spissen, ser en kraftig økning i boligpriser, er det oljesmurte Vestlandet rammet av en nedtur som er tyngre og dypere enn noe vi har sett tidligere. Tall fra NAV viser at det ved utgangen av oktober i år var 11.408 personer helt uten arbeid i Rogaland, eller omtrent 4,4 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,8% på landsbasis. Med de tallene ligger Rogaland på toppen av en mørk statistikk. Dette slår naturligvis ut på boligprisene i regionen. 

Utvikling i boligpris 2003 – 2016 (Emil R. Steffensen, Finanstilsynet)

Flere veier til Rom

Så hvor går veien videre? Det er et viktig mål for reguleringsmyndighetene at Norge har et finansielt robust system som tåler svingninger gjennom de finansielle syklene, og kan motstå sjokk som oppstår gjennom finansielle ubalanser. Finanstilsynet har derfor foreslått flere endringer i boliglånsforskriften. Forslag til endringer kan kort oppsummeres i følgende punkter:

· Bankene vil få begrensede muligheter til å fravike forskriften i kredittvurderingen

· Samlet opplåning bør begrenses til fem ganger brutto inntekt

· Avdragsfrihet på lån foreslås redusert fra 70 prosent til 60 prosent

· Sette krav til avdragsbetaling på nedbetalingslån for alle lån med        belåningsgrad over 60% (mot gjeldende 70%)

·  Ingen regionale forskjeller skal gjelde

Finanstilsynet selv påpeker at endringene ikke har til formål å dempe boligprisveksten, men at den er rettet mot private økonomier som skal tåle stressede situasjoner. Motparten, med Finans Norge i spissen, mener forslagene vil slå negativt ut på individnivå, og da spesielt for yngre låntakere og husholdninger i etableringsfasen som er rammet av nedgangen i petroleumsvirksomheten.

Skal vi tolke uttalelser fra Finansminister Siv Jensen, kan det også tyde på at Finansdepartementet lener mot å forkaste forslagene, helt eller delvis. I et foredrag for sparebankene uttalte hun "Vi skal sette oss grundig inn i Finanstilsynets forslag, og vurdere de innspillene vi har fått (…) I Norge skal vi drive den beste kredittvurderingen, og det er bankene som er best egnet til å gjøre dette. Dersom den nye boliglånsforskriften blir for detaljert, begrenser det bankenes mulighet til å drive godt bankhåndverk.

Vi må klare å bevare en fleksibilitet hos bankene, samtidig som vi tar inn over oss at boligprisene er så høye som de er. Bankene må ha noe fleksibilitet, og vi kan ikke risikere at de stenger ute de unge fra boligmarkedet". Dermed er det rimelig å anta at både bankene og boligselgere i Oslo-området kan fortsette og sprette champagnen i tiden fremover.

Finansdepartementet skal ha klar ny boliglånsforskrift "i god tid før nyttår". KPMG stiller gjerne med eksperter for å diskutere effektene i din bank, ta en gjennomgang av dine rutiner og presentere det for styret. 

Forfattere:

Mathias Lundeby, Senior Associate, Advisory, mob 45267575
E-postMathias.Lundeby@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn