Alternative resultatmål

Alternative resultatmål

Regnskapsreglene, eksempelvis IFRS, dekker ikke alle rapporteringsønsker foretakene har. De senere år har vi derfor sett en utvikling hvor mange foretak i stadig økende grad rapporterer resultatmål som ikke er basert på gjeldende regnskapsregler ("non-GAAP").

Kontakter

Relatert innhold

Alternative resultatmål - sjakkbrikke

Rapportering av "non-GAAP" resultatmål, som et supplement til de strengt regulerte "GAAP"-tallene, er kommet for å bli. Det er derfor sentralt å etablere noen kjøreregler for disse alternative resultatmålene for å unngå at markedsaktører villedes.

Høsten 2015 publiserte ESMA en veiledning for utarbeidelse og bruk av det de kaller "alternative performance measures" (APM).

Ikke lenger "fritt frem"

Mange børsnoterte foretak presenterer alternative resultatmål i tillegg til måltall som reguleres av IFRS. Dette gjøres fordi de mener det vil kunne hjelpe brukere til å forstå virksomheten bedre og gi mer tydelig informasjon om hvordan foretaket har prestert eller forventer å prestere. Det kan imidlertid se ut som foretakene i mange tilfeller fokuserer mer på å presentere positive tall enn en å gi en balansert fremstilling.

Hvem omfattes av veiledningen?

Foretak med verdipapirer notert på autorisert handelsplass må følge veiledningen fra ESMA. Dette omfatter foretak med egenkapital- eller
gjeldsinstrumenter som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Hvilke dokumenter omfattes av veiledningen?

APM-veiledningen gjelder for de deler av et foretaks rapportering som er det som kalles "regulated information", eksklusive års- og delårsregnskap. Det vil si at blant annet følgende deler av et foretaks løpende rapportering omfattes:

Dokument  Omfattes (Ja/ Nei)
NUES-rapporten       Ja
Samfunnsansvarsrapporten  Ja
Rapportering til offentlige myndigheter   Ja
Årsberetningen/halvårsberetningen  Ja
Ledelseserklæringen (år og halvår)  Ja

Konsernregnskapet og selskapsregnskapet og tilhørende noter (år og delår) omfattes ikke av APM-veiledningen, men vær oppmerksom på kravene
i IAS 1 som gjelder fra 1.1.2016. Se omtale nedenfor.

Merk at veiledningen også omfatter prospekt.

Hva er alternative resultatmål?

En APM er vanligvis utledet fra eller basert på regnskap utarbeidet under relevant regnskapsrammeverk, som oftest ved å legge til eller trekke fra beløp fra tall presentert i regnskapet.

ESMA definerer APM som følger:

"…a financial measure of historical or future financial performance, financial
position, or cash flows, other than financial measure defined or specified in
the applicable financial reporting framework."

Eksempler på mye brukte alternative resultatmål

 • Justerte resultater/underliggende resultater
 • EBITDA
 • EBIT
 • Netto justert rentebærende gjeld
 • Gjeldsgrad
 • Egenkapitalandel/-prosent
 • Ordrebok/ordrebacklog
 • Produksjonsrelaterte måltall
 • Salgsrelaterte måltall
 • Osv.

Veiledningen gjelder kun tall som er finansielle måltall ("financial measures") og lister opp eksempler på APM'er som ikke omfattes av veiledningen. Vi mener likevel at det vil være fornuftig, så langt det lar seg gjøre, å følge kravene i veiledningen også for alternative måltall som ikke omfattes av veiledningen.

Å rapportere alternative resultatmål kan være fornuftig dersom man har et bevisst forhold til hvilke måltall man velger og gir markedet en begrunnet forklaring på hvorfor man benytter akkurat disse måltallene.

Fordeler:

Virksomhetsspesifikke og relevante måltall Gir bedre innsikt for investorer og analytikere.
Fokus på virksomhetens viktigste verdidrivere Regnskapet gir ikke nødvendigvis de måltallene som er viktige for den enkelte virksomhet. Ved å presentere viktige verdidrivere settes fokus på hva som er sentralt for å forstå hvordan foretaket presterer.

Ulemper:

Manglende sammenlignbarhet Foretak innenfor samme bransje eller foretak som naturlig bør kunne være sammenlignbare rapporterer forskjellige typer måltall og legger vekt på forskjellige forhold.
Subjektivitet i valg og beregning av måltall Fokuserer på og tilpasser måltall for å tegne et fordelaktig bilde av virksomheten.
Inkonsistens i valg av måltall Forskjellige måltall fra år til år, avhengig av hva som gir det mest positive bildet.

 

Hvilke krav følger av ESMA-veiledningen?

Hvis ditt foretak bruker APM'er må følgende etterleves:

 • Forklare hvorfor dere bruker APM'er
 • Tydelig definere de valgte APM'ene, samt forklare hvilke elementer APM'ene består av og hvordan de beregnes
 • Tydelig forklare om APM'ene relatere seg til tidligere eller fremtidig prestasjon
 • APM'er benevnes på en klar og nøytral måte som beskriver hva den er ment å måle
 • Avstemme APM mot tall i regnskapet og forklare betydelige avstemmingsposter
 • APM skal ikke gis mer fremtredende plass, presenteres tydeligere eller med mer autoritet eller avlede brukeren fra rapporterte regnskapstall
 • APM skal brukes konsistent over tid og vises med sammenligningstall
 • Dersom man slutter å bruke en APM skal man forklare hvorfor APM'en ikke lenger gir relevant informasjon.

Samspillet med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap

IAS 1 er endret og følgende endringer er sentrale i forbindelse med utarbeidelsen av årsrapporten for 2016:

85A    When an entity presents subtotals in accordance with paragraph 85, those subtotals shall:

a)    be comprised of line items made up of amounts recognised and measured in accordance with IFRS;

b)    be presented and labelled in a manner that makes the line items that constitute the subtotal clear and understandable;

c)    be consistent from period to period, in accordance with paragraph 45; and

d)    not be displayed with more prominence than the subtotals and totals requires in IFRS for the statement(s) presenting profit or loss and other comprehensive income.

85B    An entity shall present the line items in the statement(s) presenting profit or loss and other comprehensive income that reconcile any subtotals presented in accordance with paragraph 85 with the subtotals or totals required in IFRS for such statement(s).

IASB tydeliggjør gjennom disse endringene ting som kanskje kan virke åpenbare – men samtidig viser praksisundersøkelser at det er behov
for forbedret presentasjon av IFRS årsregnskap på flere områder.

ESMA offentliggjorde sine 2016 "enforcement priorities" i slutten av oktober 2016. I gjennomgangen av 2016 årsrapportene vil ESMA fokusere på presentasjon av finansiell informasjon, samt APM'er.


Hva bør du gjøre?

Finanstilsynet har ansvar for å følge opp at veiledningen fra ESMA etterleves. Vi forventer at APM, sammen med presentasjon av finansregnskap, vil være fokusområder for Finanstilsynets tilsyn av 2016-regnskapene.

Flere foretak benytter mange forskjellige APM-er og det vil for mange være et behov for å rydde opp i bruken av disse og få et mer bevisst og profesjonelt forhold til hvordan slide tall brukes og presenteres.

Sørg for følgende:

- Få oversikt over hvilke alternative resultatmål foretaket rapportere/ benytter pt.
    - Mange foretak publiserer mange alternative (resultat) mål. Vi tror markedet vil være tjent med færre foretaksdefinerte måltall. Årsoppgjøret 2016 kan være et godt tidspunkt for å ta en kritisk gjennomgang av dette.

- Ta stilling til hvilke APM-er foretaket bør rapportere, definer, og begrunn disse ("less is more"?). Vi mener revisjonskomiteen og styret bør være involvert i beslutningen om hvilke alternative resultatmål som er relevante for foretaket og som ønskes benyttet. Revisjonskomiteen og styret bør påse at det finnes tilfredsstillende intern kontroll og rutiner for kvalitetssikring og rapportering av alternative resultatmål.

- Forklar sammenheng med IFRS-tall (avstemming).

- Følg opp og sørg for konsistens fra periode til periode.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.