Står reglene om utgiftsdekning for fall? | KPMG | NO
close
Share with your friends

Står reglene om utgiftsdekning for fall?

Står reglene om utgiftsdekning for fall?

EFTAs overvåkingsorgan ESA vil ha slutt på de allmenngjorte reglene om at arbeidsgiver må dekke arbeidstakeres utgifter til pendling slik som reise, kost og losji. Som følge av klage over regelverket fra NHO, åpner nå ESA sak mot Norge.

1000

Forfatter

Advokat/ Senior Manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Mann på reise

ESA mener at de norske allmenngjorte forskriftene som pålegger utenlandske arbeidsgivere å dekke arbeidstakernes utgifter til reise, kost og losji i forbindelse med arbeid i Norge, hindrer fri flyt av tjenester. Formålet med de norske reglene er å sikre rettferdig konkurranse mellom innenlandske og utenlandske virksomheter, og å hindre sosial dumping.

Regjeringen har nå to måneder på seg til å svare. Deretter vil ESA vurdere om den skal gå videre med saken.

Sakens bakgrunn er Høyesteretts dom i den såkalte Verftssaken i mars 2013, som verftene tapte. I kjølvannet av dette klaget NHO Norge inn for ESA fordi NHO mente at Høyesteretts dom var i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

I dommen la Høyesterett la til grunn det norske lønnsbegrepet, slik utsendingsdirektivet legger til grunn. Dette innebærer at lønn er betaling for utført arbeid og at utgiftsdekning kommer i tillegg til lønn, og ikke er en del av lønnen. Dette førte til at arbeidsgiveren måtte dekke reise, kost og losji i tillegg til lønn slik den allmenngjorte forskriften for verftene fastsatte. Videre kom Høyesterett til at verftene måtte betale ulempetillegg til arbeidstakere som måtte bo utenfor sitt hjem i forbindelse med arbeidsoppdrag i Norge.

I mellomtiden trådte EUs håndhevingsdirektiv i kraft. I direktivet gjentas at lønn fastsettes i samsvar med vertsstatens rett, og at utgiftsdekning kommer i tillegg til lønn dersom dette følger av vertslandets rett, tariffavtaler eller praksis. I februar 2015 avsa EU-domstolen dom i en sak med lignende problemstilling som i den norske verftssaken. Den gjaldt allmenngjorte regler om et ulempetillegg for å arbeide utenfor sitt hjem samt utgiftsdekning. Etter vår vurdering har EU-domstolens konklusjoner sterke likhetstrekk med de som Høyesterett kom til i verftssaken. Det er i prinsippet samme regelverk disse to domstolene har anvendt, og som ESA nå mener Norge har brutt.  

Det er et utrykk som sier at man er mer katolsk enn det Paven er. Man kan til tider få inntrykk av at både ESA og EFTA-domstolen er mer liberal når de anvender de EU-baserte reglene enn det EU selv er. Det blir spennende å se hva ESA velger å gjøre når Norge har svart. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn