Rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen

Rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen

I en grunngitt uttalelse har EFTAs overvåkningsorgan ESA slått fast at norske rentebegrensningsregler strider mot EØS-avtalen.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Avtale

Etter ESAs syn er de norske rentebegrensningsreglene indirekte diskriminerende for selskaper hvor lån er ytet fra nærstående selskaper hjemmehørende i en annen EØS-stat. Selv om reglene i utgangspunktet rammer alle selskaper likt, innebærer de en indirekte diskriminering i tilfeller hvor vilkårene for å yte konsernbidrag hadde vært oppfylt om långiver og låntager var hjemmehørende i Norge. ESA uttaler videre at norske konsernselskaper vil kunne hindre at rentebegrensningsreglene kommer til anvendelse ved å benytte seg av konsernbidragsreglene. 

Adgangen for yte konsernbidrag over landegrensene er i midlertid svært begrenset. Konsekvensen er, etter ESAs syn, at norske konsernselskaper vil kunne unngå interne rentekostnader enten ved å yte konsernbidrag eller øke fradragsrammen. For selskaper hjemmehørende i en annen EØS-stat kan fradrag for interne rentekostnadene bli avskåret etter rentebegrensningsregelen. Følgelig kan norske selskaper ha en lavere skattebyrde en utenlandske selskaper. 

I uttalelsen peker ESA på at den norske lovgivningen søker å oppnå en balansert fordeling av beskatning mellom EØS-stater i tillegg til å unngå skatteunndragelse og misbruk, hvilket er et gyldig mål. Det slås i midlertid fast at det norske reglene går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå dette da de ikke kun rammer kunstige arrangementer opprettet for å unngå beskatning.

Avslutningsvis følger det av uttalelsen at Norge har to måneder på seg til på treffe tiltak for å fjerne forskjellsbehandlingen mellom selskaper hjemmehørende i Norge og selskaper hjemmehørende i andre EØS-stater. Dersom den grunngitte uttalelsen fra ESA ikke følges opp kan saken bli bragt for EFTA-domstolen. 

De finske rentebegrensingsreglene er i hovedsak utformet etter samme lest som de norske. En forskjell er i midlertid at konserninterne renter alltid vil være fradragsberettiget dersom egenkapitalgraden i det finske selskapet er høyere enn egenkapitalgraden på konsernnivå. Det kan være grunn til å tro at et tilsvarende unntak i det norske rentebegrensningsreglene bedre harmonerer med EØS-avtalen.

Uttalelsen leses i sin helhet her.

Pressemeldingen fra ESA kan lese her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn