Rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen

Rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen

I en grunngitt uttalelse har EFTAs overvåkningsorgan ESA slått fast at norske rentebegrensningsregler strider mot EØS-avtalen.

Forfattere

Relatert innhold

Avtale

Etter ESAs syn er de norske rentebegrensningsreglene indirekte diskriminerende for selskaper hvor lån er ytet fra nærstående selskaper hjemmehørende i en annen EØS-stat. Selv om reglene i utgangspunktet rammer alle selskaper likt, innebærer de en indirekte diskriminering i tilfeller hvor vilkårene for å yte konsernbidrag hadde vært oppfylt om långiver og låntager var hjemmehørende i Norge. ESA uttaler videre at norske konsernselskaper vil kunne hindre at rentebegrensningsreglene kommer til anvendelse ved å benytte seg av konsernbidragsreglene. 

Adgangen for yte konsernbidrag over landegrensene er i midlertid svært begrenset. Konsekvensen er, etter ESAs syn, at norske konsernselskaper vil kunne unngå interne rentekostnader enten ved å yte konsernbidrag eller øke fradragsrammen. For selskaper hjemmehørende i en annen EØS-stat kan fradrag for interne rentekostnadene bli avskåret etter rentebegrensningsregelen. Følgelig kan norske selskaper ha en lavere skattebyrde en utenlandske selskaper. 

I uttalelsen peker ESA på at den norske lovgivningen søker å oppnå en balansert fordeling av beskatning mellom EØS-stater i tillegg til å unngå skatteunndragelse og misbruk, hvilket er et gyldig mål. Det slås i midlertid fast at det norske reglene går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå dette da de ikke kun rammer kunstige arrangementer opprettet for å unngå beskatning.

Avslutningsvis følger det av uttalelsen at Norge har to måneder på seg til på treffe tiltak for å fjerne forskjellsbehandlingen mellom selskaper hjemmehørende i Norge og selskaper hjemmehørende i andre EØS-stater. Dersom den grunngitte uttalelsen fra ESA ikke følges opp kan saken bli bragt for EFTA-domstolen. 

De finske rentebegrensingsreglene er i hovedsak utformet etter samme lest som de norske. En forskjell er i midlertid at konserninterne renter alltid vil være fradragsberettiget dersom egenkapitalgraden i det finske selskapet er høyere enn egenkapitalgraden på konsernnivå. Det kan være grunn til å tro at et tilsvarende unntak i det norske rentebegrensningsreglene bedre harmonerer med EØS-avtalen.

Uttalelsen leses i sin helhet her.

Pressemeldingen fra ESA kan lese her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.