Høyesteretts dom i IKEA-saken | KPMG | NO
close
Share with your friends

Høyesteretts dom i IKEA-saken

Høyesteretts dom i IKEA-saken

Høyesterett har i dag avsagt dom i den såkalte IKEA-saken. Spørsmålet i saken var om IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restrukturering av konsernets eiendomsportefølje i Norge. Dommen avklarer viktige grensedragninger for anvendelse av skatteloven § 13-1.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Dom i IKEA-saken

Høyesterett har i dag avsagt dom i den såkalte IKEA-saken. Spørsmålet i saken var om IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restrukturering av konsernets eiendomsportefølje i Norge. Dommen avklarer viktige grensedragninger for anvendelse av skatteloven § 13-1.

Staten ble ikke tilkjent sakskostnader for Høyesterett fordi spørsmålet knyttet til skatteloven § 13-1 gjaldt avklaring av et viktig spørsmål av stor praktisk betydning for staten.

Skatteloven § 13-1

Høyesterett konkluderte med at skatteloven § 13-1 ikke kommer til anvendelse der disposisjonsrekken omfatter reelle egenkapitaldisposisjoner
som lovlig foretas etter norsk aksjelovgivning.

Ulovfestet gjennomskjæring
Når det gjaldt Høyesteretts vurdering av om vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring rammet transaksjonsrekken, må det først vurderes om grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt, det vil si hvorvidt det hovedsakelige formålet med disposisjonene var å spare skatt. Deretter må det foretas en totalvurdering av de gjennomførte disposisjonene.

Grunnvilkåret
Høyesterett kom til at det hovedsakelige og kanskje eneste formålet med måten rekken av disposisjoner ble gjennomført på, var skattebesparelse. Fremgangsmåten resulterte i at IKEA Handel og Eiendom AS påtok seg store kostnader ved erverv av eiendommer som selskapet nettopp hadde avstått vederlagsfritt. Disse kostnadene var større enn skattebesparelsen selskapet oppnådde gjennom rentefradraget. Fremgangsmåten transaksjonsrekken ble gjort på, kan derfor etter Høyesteretts oppfatning ikke ha hatt noe annet formål enn å skape en gjeldsbyrde i IKEA Handel og Eiendom AS som ga grunnlag for et skattemessig fradrag i Norge. Grunnvilkåret for gjennomskjæring var derfor oppfylt.

Totalvurderingen
Høyesterett kom etter en totalvurdering til at de hensyn kontinuitets- og fradragsreglene skal ivareta, ikke vil være forenlig med å gi selskapet rett til fradrag for rentekostnadene.

Høyesterett startet med å stadfeste at alle disposisjonene som inngår i den naturlige helheten skal vurderes samlet. 

Høyesterett uttaler at det er vanskelig å se at det hadde noen forretningsmessig egenverdi for IKEA Handel og Eiendom AS å bli påført en stor gjeldsbyrde med betydelige rentekostnader som langt oversteg
skattebesparelsen. Det var andre fremgangsmåter som ville resultert i samme sluttstruktur uten at selskapet ble påført en slik betydelig økonomisk ulempe. Man kunne etter Høyesteretts syn oppnådd det samme uten at selskapet pådro seg slike kostnader.

Rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 foregripes etter Høyesteretts syn ikke ved å tillate gjennomskjæring i dette tilfelle.

Selskapet må bedømmes ut fra de faktiske disposisjoner som er foretatt. Etter Høyesteretts syn er det ikke tvilsomt at det er det samme lånet som er videreført gjennom flere år. Om man i stedet kunne innfridd lånet og tatt opp andre lån, kan ikke ha betydning. 

KPMGs kommentar

Vi som skatterådgivere er glad for at Høyesterett avklarte den viktige og praktiske grensedragningen mellom skatteloven § 13-1 og den ulovfestede regelen om gjennomskjæring. 

Høyesteretts dom gjenoppretter dermed betydningen av 100 års Høyesterettspraksis knyttet til ulovfestet gjennomskjæring hvor en i
samspill med juridisk teori har utmeislet de relevante momentene ved
totalvurderingen.  

Les dommen fra Høyesterett.

Forfattere:
Hans Kristian Nygaard, advokat/director, hans.kristian.nygaard@kpmg.no
Fredrik Gule, advokatfullmektig/senior associate, fredrik.gule@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn