Finanstjenester blir dyrere | KPMG | NO
close
Share with your friends

Finanstjenester blir dyrere

Finanstjenester blir dyrere

Etter en flere år med utredning kommer nå finansskatten. Det innføres en modell med ekstra beskatning på lønnsutbetalinger på 5 %, kombinert med en egen skattesats for finansiell virksomhet.

1000

Kontaktperson

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Tåke

Finansskatten har to hovedkomponenter. Det første er at det innføres en ekstraskatt på 5% av virksomhetens lønnsutbetalinger, noe som i praksis vil innebære en forhøyelse av arbeidsgiveravgiften på ansatte som arbeider innen finanssektoren. Dette vil rapporteres sammen arbeidsgiveravgift, antagelig via en ny rubrikk på A-meldingen.

Deretter vil finansforetak beholde dagens skattesats på 25 % for alminnelig inntekt. Den generelle skattesatsen justeres til 24 %, men denne reduksjonen vil ikke komme finansnæringen til gode. Finansdepartementet vil komme tilbake til i hvilken grad det vil være mulig å gi konsernbidrag mellom selskap som er underlagt forhøyet selskapsskatt og ordinær selskapsskatt.

Et mer komplisert spørsmål er hvilke virksomheter som omfattes av den nye
modellen. Finansdepartementet tar her utgangspunkt i SSB sin standard for
næringsgruppering, og definerer all virksomhet som faller under næringsgruppe K; Finansierings og forsikringsvirksomhet, som skattepliktig. En rekke virksomheter ligger i flere næringsgrupperinger, og det er noe uklart hvordan disse vil bli behandlet.

Det er gjort enkelte avgrensninger her. For det første settes en nedre grense på 30 %. Virksomheten må altså ha minimum 30 % av sin aktivitet innen finansiell sektor for å omfattes av finansskatt. Aktivitet defineres her ut fra andel lønnskostnader innen finansielle tjenester. Hvis virksomheten er over grensen på 30 % finansiell aktivitet kan det synes som om alle lønnsutbetalinger i virksomheten vil omfattes av finansskatten.

Videre gjøres et unntak for selskap som har mer enn 70 % avgiftspliktig aktivitet. Grunnen til at man innfører dette siste unntaket er at en del tjenester innenfor gruppe K er avgiftspliktig, for eksempel rådgivning. Et selskap kan altså ha 100 % av sin aktivitet innenfor gruppe K, og samtidig være 100 % avgiftspliktig. Det innføres derfor en egen unntaksregel for å fange opp disse.

For det andre vil skatten kun ramme selskap som har lønnskostnader. Ifølge forslaget vil hvilende selskap eller holdingselskap som kun mottar passive finansielle inntekter ikke vil omfattes av den ekstra lønnsskatten. Selv om det er noe uklarhet i forslaget kan det synes som om denne typen selskap også vil være fritatt for den forhøyede selskapsskatten.

Finansdepartementet sier innledningsvis at man gjerne skulle hatt en finansskatt som var nøytralt utformet, på samme måte som merverdiavgiften. I dette ligger at avgiften skal ramme likt uavhengig av virksomhetens drift og organisering. Dette har man imidlertid ikke fått til i tide til 2017. I dette kan det antagelig leses et forvarsel om at finansskatten vil bli løpende justert i årene som kommer. 

Skrevet av Hans Martin Asheim, advokat/manager. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn