EU-kommisjonen (re)lanserer skattereform | KPMG | NO
close
Share with your friends

EU-kommisjonen (re)lanserer skattereform

EU-kommisjonen (re)lanserer skattereform

Den 25. oktober 2016 lanserte EU-kommisjonen et forslag om ny skattereform i EU. Reformen bygger på tidligere forslag, men er utvidet både i innhold og virkeområde.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

EU - flagg

I mars 2011 lanserte EU-kommisjonen et forslag om en Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Målet var å legge til rette for grenseoverskridende virksomhet innenfor EU. Man ønsket at konsernselskaper kunne velge en konsolidert behandling i én medlemsstat (one-stop-shop), for både å lette det administrative arbeidet og gi en rettferdig allokering til aktuelle medlemsstater.

Imidlertid viste forslaget seg å ikke få en tilstrekkelig oppslutning. Kommisjonen innså derfor at det måtte gjøres endringer, og i tiltaksplanen av juni 2015 ble det lagt opp til en relansering av CCCTB. Relanseringen skulle nå gjøres gjennom to trinn. Første trinn skulle gi et likt selskapsskattegrunnlag på nasjonalt nivå, Common Corporate Tax Base (CCTB). Trinn to (CCCTB) skulle gi konsolidering på overnasjonalt nivå.

CCTB, CCCTB og deres innhold

Den 25. oktober 2016 la kommisjonen frem direktivforslagene om CCTB og CCCTB. I begge forslag er det nå lagt opp til at reglene skal være obligatoriske for konserner med omsetning over 750 millioner euro. Tidligere var det foreslått at reglene skulle være valgfrie over omsetningsgrensen, men nå er valgretten endret til å gjelde for konserner med en omsetning under 750 millioner euro.

CCTB-reglene foreslås blant annet å inneholde økte "superfradrag" for forsknings- og utviklingskostnader. Administrativt vil reglene være begrenset til opplysningsprosedyrer, slik at de ulike konsernselskapene fortsatt behandles i statene de er hjemmehørende.

En konsolidering på overnasjonalt nivå vil først bli aktuelt gjennom at
medlemsstatene godkjenner CCCTB-reglene. Det konsoliderte overskuddet skal i tråd med 2011-forslaget fordeles etter de tre fordelingsnøklene arbeid, fysiske eiendeler og omsetning. Det er dermed ikke-flyttbare faktorer som skal legges til grunn for den enkelte medlemsstats del av overskuddet.

Del av et større hele

Som en del av skattereformen har Kommisjonen fremlagt ytterligere to forslag. Det første er et direktivforslag om å redusere tvister om dobbelbeskating i EU. Kommisjonen ønsker å innføre et forbedret system, ettersom det i dag er om lag 900 pågående tvister med estimert samlet tvistesum på 10,5 milliarder euro (omtrent 95 milliarder kroner).

Det andre forslaget er knyttet til Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). I juli i år ble ATAD vedtatt, som er regler som skal forhindre at man utnytter forskjeller mellom medlemsstaters skattesystemer gjennom såkalte hybrider (hybride juridiske strukturer, hybride finansielle instrumenter med mer). ATAD skal også omfatte hybrider mellom medlemsstaters og andre ikke-medlemsstaters skattesystemer.

Veien videre

Ved lanseringen av skattereformen understreker Kommisjonen viktigheten av en åpen dialog innenfor EU som ledd i å oppnå et rettferdig og stabilt skattesystem i EU, og ber om at medlemsstatene raskt skal komme til enighet om å innføre forslagene. Gjøres dette, vil CCTB få virkning fra 2019 og CCCTB fra 2021.

Nyttige linker: 

KPMG Tax Flash (engelsk)
EU-kommisjonens pressemelding (engelsk)

De ulike direktivforslagene:

CCTB
CCCTB
 
Endringsforslag ATAD
Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union

 

Forfattere:

Hans Kristian Nygaard, advokat/director, hans.kristian.nygaard@kpmg.no
Sebastian Mæhlum, advokatfullmektig, sebastian.maehlum@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn