"Land for land"-rapportering av skatteopplysninger i EU | KPMG | NO
close
Share with your friends

"Land for land"-rapportering av skatteopplysninger i EU

"Land for land"-rapportering av skatteopplysninger i EU

KPMGs EU Tax Centre har i samarbeid med KPMGs medlemsselskaper i Europa utarbeidet en rapport som tar for seg reglene om "land for land"-rapportering av skatteopplysninger i EU. Rapporten gir veiledning og innsikt for selskaper som berøres av regelverket.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Parallelt med G20/OECDs arbeid med BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), har EU arbeidet med sammenfallende problemstillinger. EU har blant annet utarbeidet et forslag om "land for land"-rapportering av skatteopplysninger. Forslaget ble godkjent av EUs medlemsstater den 8. mars 2016 og formelt vedtatt 25. mai 2016. Medlemsstatene er forpliktet til å implementere reglene om "land for land"-rapportering i sin interne lovgivning innen 4. juni 2017. Utgangspunktet er at den første rapporteringen vil gjelde inntektsåret som starter den 1. januar 2016 eller senere.

Både BEPS-prosjektets forslag om "land for land"-rapportering, og EUs regler om dette, søker å forhindre aggressiv skatteplanlegging og hovedmålsettingen er å bidra til at skatt betales i det landet hvor inntekten er generert. EUs regler om "land for land"-rapportering søker også å sikre en ensartet implementering av "land for land"-rapporteringskravene som er foreslått i BEPS-prosjektets rapport 13. Det er ikke forventet at medlemsstatene skal implementere begge regelsettene i sin interne lovgivning. Behovet for dette er heller ikke tilstede, da regelsettene er svært like.  

Det kan være grunn til å se nærmere på hvem som har rapporteringsplikten etter EUs regler om "land for land"-rapportering, da disse skiller seg noe fra forslaget i BEPS' rapport 13. Dersom morselskapet i konsernet er hjemmehørende i en EU-stat, vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig at dette selskapet sender inn "land for land"-rapporten.

Dersom morselskapet i konsernet er hjemmehørende i en stat utenfor EU, kan en sekundær rapporteringsplikt inntre for datterselskapene som er hjemmehørende i en EU-stat. Denne såkalte sekundære rapporteringsplikten inntrer i tre bestemte tilfeller:

  • Dersom morselskapet ikke har plikt til å levere "land for land"-rapport i sin jurisdiksjon.  
  • Dersom det ikke foreligger en avtale om automatisk utveksling av "land for land"-rapporter mellom morselskapets jurisdiksjon og EU-statene hvor datterselskapene er hjemmehørende.
  • Den sekundære rapporteringsplikten vil inntre dersom hjemstaten til morselskapet ikke overholder plikten til å utveksle "land for land"-rapporter.

I stedet for at samtlige datterselskap hjemmehørende i EU sender inn en "land for land"-rapport, kan konsernet velge ut et datterselskap hjemmehørende i en EU-stat til å sende inn "land for land"-rapporten. Denne rapporten vil tilfredsstille rapporteringsplikten for samtlige datterselskap hjemmehørende i EU, men ikke nødvendigvis for datterselskap hjemmehørende utenfor EU. På dette området skiller EUs "land for land"-rapporteringsregler seg fra forslaget i BEPS' rapport 13, da den sekundære rapporteringsplikten i sistnevnte tilfelle kun oppfyller rapporteringsplikten for selskap innad i samme jurisdiksjon. EUs regler åpner også for at konsernet kan utnevne et datterselskap hjemmehørende i EU eller utenfor EU til å foreta "land for land"-rapportering i stedet for datterselskapene hjemmehørende i EU ("surrogat parent"), forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

EU-kommisjonen har i tillegg lagt fram et forslag om offentlig "land for land"-rapportering. Forslaget innebærer blant annet at de berørte multinasjonale selskapene i utgangspunktet vil være forpliktet til å publisere en rapport som inneholder skatteopplysninger om konsernet på sine hjemmesider. Rapporten vil også bli arkivert i et register i den aktuelle medlemsstaten. Slik forslaget er fremlagt trenger det kun godkjennelse av et kvalifisert flertall av EUs medlemsstater og av Europa Parlamentet før det kan iverksettes. Vanligvis kreves det enstemmighet blant EUs medlemsstater i skattesaker.

Les rapporten fra KPMGs EU Tax Centre: "Land for land"-rapportering i et EU-rettslig perspektiv.

Forfattere:
Lene Lodde, advokat/manager
lene.lodde@kpmg.no
+47 4063 9598

Per Daniel Nyberg, advokat/partner
per.daniel.nyberg@kpmg.no
+47 4063 9265

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn