Krav på differensiert arbeidsgiveravgift? | KPMG | NO
close
Share with your friends

Krav på differensiert arbeidsgiveravgift for utenlandsk utleieselskap?

Krav på differensiert arbeidsgiveravgift?

Gulating lagmannsrett har i kjennelse (LG-2015-59453) datert 16.03.2016 konkludert med at et polsk selskap ikke var berettiget til 0 % i differensiert arbeidsgiveravgift i avgiftssone V, selv om selskapets ansatte i Norge kun utførte arbeid i Finnmark (sone V).

1000

Forfatter av artikkelen

Advokatfullmektig/ Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Gravemaskin

Saken for Gulating dreide seg om et polsk selskap som hadde utleid ca. 1000 arbeidere til ulike norske selskaper som drev virksomhet i Finnmark. Ettersom arbeiderne arbeidet i avgiftssone V, dvs. 0-sats, krevde den polske arbeidsgiveren 0 % i differensiert arbeidsgiveravgift.

Skatteoppkrever Utland fattet vedtak om ordinær avgiftssats på 14,1 % basert på at selskapet var registrert i Polen, og ikke i Finnmark.

Det polske selskapet hadde flere anførsler, men kjernen i saken synes å være hvorvidt det polske selskapet var berettiget til å få fastsatt arbeidsgiveravgift etter satsene i sone V, basert på at alle dets aktiviteter i Norge var knyttet til Finnmark fylke.

Det polske selskapet drev sin virksomhet i Polen, både formelt og reelt

Gulating lagmannsrett legger i sin kjennelse til grunn at det polske selskapet drev sin virksomhet i Polen, både formelt og reelt. Videre slår også retten fast at selskapet også var formelt registrert med forretningsadresse i Warszawa i Polen, og at selskapet hadde flere ansatte som arbeidet på hovedkontoret i Warszawa. Selskapet hadde heller ikke registrert forretningsadresse i Norge i det aktuelle inntektsåret.

Deretter slår Gulating lagmannsrett fast at selv om selskapets polske arbeidstakere utførte arbeid for norske virksomheter i Finnmark, innebærer ikke dette at selskapet også drev virksomhet der.

Kunne ikke anses for å drive virksomhet i Finnmark

Gulating lagmannsrett konkluderte deretter med at selskapet ikke kunne anses for å drive virksomhet i Finnmark, og følgelig var vedtaket om 14,1 % arbeidsgiveravgift korrekt.

Stortinget fastsetter årlig vedtak om avgifter til folketrygden, herunder hvilke satser som skal gjelde i de ulike avgiftssonene. Finnmark er i avgiftssone V hvor det er 0 % arbeidsgiveravgift.

I Stortingsvedtaket § 1 nr. (1) og (2) fastslås det at "Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel etter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses å drive virksomhet …", og videre at "Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket skal være registrert etter enhetsregisterloven".

KPMGs kommentar

Avgjørelsen kan fremstå som noe streng, all den tid selskapets ansatte i Norge utførte sitt arbeid i Finnmark. Det avgjørende for retten synes likevel å være at selskapets virksomhet, som man kan fastslå er utleie av personell, ble administrert og utøvd fra Polen, og ikke fra Finnmark.

Saken kunne nok stilt seg annerledes hvis selskapet var registrert, og utøvde sin virksomhet direkte i Finnmark.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn