Gode konjunkturutsikter for gulvlegger-bransjen | KPMG | NO

Gode konjunkturutsikter for gulvlegger-bransjen

Gode konjunkturutsikter for gulvlegger-bransjen

I mars kom Basel-komitèen (BCBS) med et høringsnotat relatert til tiltak for å redusere variasjonene i risikovektede eiendeler mht kredittrisiko. Dokumentet dekker en rekke områder – men handler i betydelig grad om "gulvlegging". Dokumentet gir også interessante indikasjoner om fremtiden til et samlet gulv for kapitalkravet hos internmodell-bankene.

1000

Relatert innhold

Laptop på gulv

Oversikt over innholdet i høringsdokumentet

Høringen dekker i prinsippet følgende tre temaområder:

 • Begrensninger i adgangen til å anvende IRB-modeller i forhold til dagens regelverk
 • Innføring av gulv for ulike modellparametre
 • Andre endringsforslag for å redusere variabiliteten i kredittrisikovektede eiendeler

I tillegg gir dokumentet en interessant omtale om videre prosess rundt fastsettelsen av eventuelt gulv for samlet kapitalkrav i internmodell-banker.

Basel-komitèen med signaler om gulv for samlet kapitalkrav i internmodell-bankene

Dokumentet presiserer at et eventuelt gulv for samlet kapitalkrav i internmodell-banker vil komme i tillegg til de gulv som foreslås for modell-parametre (se nedenfor). Dette er med andre ord ikke en alternativ tilnærming til samme problemstilling!

I sluttføringen av arbeidet med et gulv for kapitalkravet vil komiteen legge vekt på blant annet følgende:

 • Det eksisterende gulvet er et "overgangsgulv"
 • Den pågående revideringen av standardmetoden for kredittrisiko er ikke ment å skulle økte det samlede kapitalkrav for kredittrisiko
 • Kalibreringen av standardmetoden og IRB-metoden er relatert til hverandre

Et eventuelt nytt permanent gulv til erstatning for dagens Basel I-gulv er ett alternativ. Komitèen vurderer et slikt gulv, og det vil trolig bli kalibrert innenfor et intervall på 60% - 90%. Et alternativ som vurderes er å sette gulvkrav på et mer granulært nivå. Det er ikke komitèens hensikt at et eventuelt gulv skal medføre noen vesentlig økning i det samlede kapitalkravet.

Forslag om begrensninger i adgangen til å anvende IRB

Komitèen foreslår å fjerne adgangen til å anvende IRB for følgende typer eksponeringer:

 • Banker og andre finansinstitusjoner
 • Store foretak, dvs foretak som inngår i konsern med samlet årlig omsetning på mer enn 50 mrd Euro
 • Egenkapitalinvesteringer
 • Spesialforetak som bruker bankestimater som modellparametre

Videre foreslår komitèen:

 • å fjerne adgangen til å anvende avansert IRB for eksponeringer på foretak som inngår i konsern med en samlet årlig omsetning på mer enn 200 mill Euro
 • å innføre gulv for intermodell for motpartsrisiko (IMM-CRR) basert på en prosent av aktuell standardmetode
 • å fjerne den mest avanserte modellen for CVA (IMA-CVA)

Komitèen presiserer samtidig at det pågår en egen prosess for vurdering av hvordan statseksponeringer skal håndteres i fremtiden.

Forslag om gulv i modellene (gulvkrav til de enkelte modellparametre)

Dokumentet angir følgende forslag til gulv

for modellparametre:

  PD   LGD
EAD/ KF
      Usikret Sikret EAD er undergitt et gulv som er summen av: (1)
balanseført eksponering og (2) 50% av den ikke balanseførte eksponeringen med
bruk av aktuelle konverteringsfaktorer fra standardmetoden
Foretak 0,05% 25% Avhengig av
sikkerhets-
type:
Retail:      
Boliglån 0,05% I/A 10%
KRRE*) transaksjon**) 0,05% 50% I/A
KRRE*) revolver***) 0,10% 50% I/A
  Øvrig retail 0,05% 30%

Avhengig av sikkerhetstype:

- finansiell 0%

- fordringer 15%

- fast eiendom 15%

- annet fysisk pant 20%

*) KRRE = Kvalifiserte Revolverende Retail-Engasjementer

**) Kredittkort, etc der saldo alltid betales ved hvert avtalt tilbakebetalingstidspunkt

***) Øvrige KRRE'er

Andre tiltak relatert til parameterestimeringen

Misligholdssannsynligheten (PD)

Følgende ytterligere "innstramninger" foreslås:

 • Ratingsystemene bør være utformet slik at ratingkategoriene generelt er stabile over tid og gjennom økonomiske sykluser. Migrasjon bør forårsakes av kundespesifikke eller bransjespesfikke forhold, ikke av økonomiske sykluser.
 • Data brukt for å beregne PD skal være basert på historiske gjennomsnittlige ett-årige misligholdsrater som omfatter både gode og dårlige år, og der nedgangsår må vekte minst 10%.
 • PD må estimeres for hver ratingklasse.
 • "Engasjementsalder" må inngå som en av risikofaktorene.

Tap gitt mislighold (LGD)

Komiteen har også sett på reglene rundt LGD. For grunnleggende IRB foreslås å opprettholde dagens gulv mht foretak på hhv 45% og 75% for senior og subordinerte, usikrede lån. For delvis sikrede lån under grunnleggende IRB skal LGD beregnes som et vektet gjennomsnitt av LGD for den sikrede og den usikrede delen av lånet. Samtidig foreslås visse justeringer av "haircuts" for sikkerhetsverdiene, med videre.

Under avansert IRB foreslås det at foretakene må estimere separat: a) en langsiktig, gjennomsnittlig LGD og b) en add-on for å reflektere nedgangstider. LGD skal da være summen av disse to. Det vurderes også å innføre et gulv for den nevnte add-on. Dette gulvet vil i så fall komme i tillegg til de gulvene som er nevnt ovenfor.

Videre under avansert IRB innføres et gulv for LGD dersom LGD for nedgangstider estimeres direkte. Dette skal i så fall være et vektet gulv av LGD-gulvene for hhv sikret og usikret del av engasjementet.

Kredittkonverteringsfaktoren (KF)

Flere konkrete endringsforslag foreligger relatert til KF-faktoren. Oppsummert kan dette sies å innebære en økt bruk av regulatorisk fastsatte KF-faktorer i kombinasjon med ytterligere begrensninger på estimeringspraksisen. Noen konkrete eksempler omfatter:

 • Definisjonen av forpliktelse må også omfatte forpliktelser som på et hvilket som helst tidspunkt kan kanselleres uten vilkår
 • Referansedata for EAD skal ikke ha utestående pålydende beløp eller avtalt kredittramme som en øvre begrensning. Renter og overtrekk må også hensyntas.
 • Estimeringen må hensynta egenskapene ved kunder, produkter og bankens praksis.
 • Under grunnleggende IRB må regulatorisk fastsatt KF anvendes
 • Under avansert IRB tillates estimering av KF bare under følgende forutsetninger: a) underliggende eksponering må være av en slik type at bruk av IRB er tillatt, b) eksponeringen må være en utrukket revolverende kredittfasilitet, forpliktelse til kjøp av eiendel eller forpliktelse til å utstede et lånesubstitutt og c) eksponeringen ville ikke vært underlagt 100% KF i standardmetoden.

Løpetid (M)

Det foreslås å kreve at løpetidsparameteret (M) skal være basert på utløpsdatoen for kredittfasiliteten, dvs at man eksplisitt forbyr adgangen til å bruke tilbakebetalingstidspunkt for aktuelt trekk på kreditten som løpetid.

Risikoreduksjonsteknikker

Til slutt kan det også kort nevnes at forslaget også omfatter fjerning av en del av de valgmuligheter som i dag ligger i regelverket i forhold til hvordan sikkerhetsstillelse og andre risikoreduserende teknikker påvirker beregningen av kapitalkravet.

Hva kan KPMG bidra med?

Vil du vite mer? Ønsker du noen å diskutere konsekvensene av dette for ditt selskap med?

Kontakt:
Partner Are Jansrud
Head of Financial Services:
406 39 512 / are.jansrud@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn