Feriepenger dobbelt opp | KPMG | NO
close
Share with your friends

Feriepenger dobbelt opp

Feriepenger dobbelt opp

Arbeidstaker fikk over flere år utbetalt feriepenger fortløpende inkludert i månedslønnen. Da arbeidsforholdet opphørte, krevde arbeidstaker utbetalt feriepengene på nytt. Han vant i lagmannsretten.

1000

Forfatter

Kontakt

Relatert innhold

Feriepenger - bil

I 2007 begynte arbeidstaker som drosjesjåfør hos arbeidsgiver og kjørte for han i nesten 7 år. Det ble opprettet skriftlig arbeidsavtale hvor det bl.a. stod at reglene om ferie og feriepenger samt tidspunktet for fastsetting av ferie, fulgte ferielovens bestemmelser. Den avtale månedslønnen var satt til "45 % inkl. feriepenger" av innkjørt beløp med tillegg for bompenger og fergebilletter. Dette forholdt partene seg til mens arbeidsforholdet bestod.

Feriepengeutbetalingen var i strid med ferieloven

Da arbeidstaker sluttet i 2013, hadde han oppdaget at feriepengeutbetalingen var i strid med ferieloven § 11 nr. 1. Den fastsetter at feriepenger "som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsåret, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien", hvilket ikke hadde skjedd i denne saken. Arbeidstaker fremmet da krav mot sin tidligere arbeidsgiver om etterbetaling av feriepenger for perioden 2007-2013 med til sammen ca. kr. 360 000.

Det første spørsmålet lagmannsretten behandlet, var om den avtalte ordning med løpende utbetaling representerte et avvik til arbeidstakers ugunst, jf. ferieloven § 3. Dette kom lagmannsretten til at den gjorde. Den viste til formålet med feriepengeordningen som er å sikre at arbeidstaker har økonomi til å ta ut feriefritiden. Ferieloven gir en ubetinget rett og plikt til å ta ferie, men når man tar ut ferie, har man ikke rett til lønn siden man ikke arbeider. Feriepenger er derfor et virkemiddel for å erstatte dette inntektsbortfallet, og slik sikre at arbeidstakere tar ferie.

Konkluderte med at avtalen var til arbeidstakers ugunst

Retten fant at dersom man får utbetalt feriepengene før ferieuttaket slik som her, er det risiko for at arbeidstaker ikke har økonomi til å ta ut feriefritiden. I denne saken hadde heller ikke arbeidstaker tatt ut særlig mye ferie. Det var noen dager nå og da, men ikke tre uker sammenhengende slik loven gir rett til. Retten konkluderte derfor med at avtalen var til arbeidstakers ugunst og dermed ugyldig.

Et annet poeng i saken var at dokumentasjonen på feriepengegrunnlaget ikke var godt nok. Det var umulig å lese ut av lønns- og trekkoppgaven hvilken opptjening av feriepenger arbeidstaker hadde gjort før ferieuttaket.

Viste til hovedregel

Det var imidlertid ingen tvil om at arbeidstakeren hadde fått utbetalt feriepengene allerede. Spørsmålet var om arbeidstakeren allikevel skulle ha de utbetalt en gang til utelukkende fordi avtalen var ugyldig. Til dette svarte lagmannsretten også ja og viste til tolkingen av ferieloven på dette punktet. Ifølge rettspraksis og juridisk teori om at hovedregelen i slike tilfeller er at arbeidstaker har krav på å få utbetalt feriepenger en gang til. Hensikten med denne bestemmelsen er nettopp å hindre ordninger av den typen som var avtalt i denne saken. Det uttales i dommen at det er unntak for de tilfeller hvor man kan anta at arbeidstaker har spekulert i regelverket. Arbeidstaker fikk således medhold og utbetalt feriepenger om igjen fra og med 2010.

KPMGs kommentar

Hvis man vurderer å inngå ordninger som avviker fra ferielovens regler, bør man vurdere dette grundig. Dette gjelder også for utenlandske arbeidstaker som arbeider i Norge fordi ferieloven gjelder også for dem.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn