Holdingselskap i Nederland - reelt etablert | KPMG | NO
close
Share with your friends

Holdingselskap i Nederland ansett for å være reelt etablert

Holdingselskap i Nederland - reelt etablert

Bindende forhåndsuttalelse legger til grunn at nederlandsk holdingselskap anses for å være reelt etablert, slik at utbytte til norsk aksjonær omfattes av fritaksmetoden.

1000

Relatert innhold

Digital graf

Skattedirektoratet kom i en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse til at et nederlandsk holdingselskap anses for å være reelt etablert innenfor EØS. Direktoratet kom etter en konkret vurdering til at etableringen ikke var skattemessig motivert og fant det derfor ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt selskapet drev reell økonomisk aktivitet i Nederland.

Innsender opplyste om at det nederlandske holdingselskapet var organisert som et rent holdingselskap, uten kontorer og ansatte. Selskapet hadde ikke inntekter fra egen virksomhet utover aksjeinntekter og utbytter fra datterselskapene.

Ønske om en nøytral jurisdiksjon

Siden 2006 hadde selskapet fungert som konsernspiss for konsernet som har drevet virksomhet i over 100 år. All operasjonell virksomhet ble utøvet gjennom konsernets datterselskaper. Det opplyses om at konsernet har virksomhet i en rekke land og sysselsetter omkring 10 000 ansatte. Selskapet hadde en spredt eierstruktur med aksjonærer i fire forskjellig land, både i og utenfor Europa.

Innsender opplyste videre at det ikke forelå skattemessige motiv med etableringen i Nederland, men et ønske om en nøytral jurisdiksjon der ingen av aksjonærene var hjemmehørende. Det ble også fremhevet også at valget av Nederland var ufordelaktig for én av aksjonærene som ikke ville blitt skattlagt for utbytte direkte fra operatørselskapet (første ledd i strukturen) hjemmehørende i stat XX.

Reelt etablert

Under vurderingen av hvorvidt selskapet skulle anses reelt etablert la direktoratet vekt på at det kun er den norske minoritetsaksjonæren (42 % eierskap) som oppnådde skattefordel med etableringen i Nederland, ettersom utbytter direkte fra operatørselskapet ville vært skattepliktig med 27 %.

At en slik etablering gir skattemessige fordeler for selskapet ble ikke ansett for tilstrekkelig til å begrense etableringsretten innenfor EØS-området. Skattedirektoratet fant på bakgrunn av blant annet det spredte eierskapet, at kun én av aksjonærene fikk en skattefordel og en aksjonæravtale som tilsa at det ikke skulle tas utbytte fra Holding før gjelden var nedbetalt, at skatt ikke var motivet for etableringen i Nederland og at Holding derfor var å anse som reelt etablert.


Skattedirektoratets uttalelse kan leses her.


Forfatter av artikkelen:

Marius Aanstad, advokat/ manager
marius.aanstad@kpmg.no
+47 4063 9551

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn