Tolkningsuttalelse: skattlegging av verdipapirfond | KPMG | NO
close
Share with your friends

Tolkningsuttalelse: skattlegging av verdipapirfond

Tolkningsuttalelse: skattlegging av verdipapirfond

Finansdepartementet uttaler i fortolkningsuttalelse til KPMG at aksjer eid gjennom et deltakerlignet selskap skal inngå i den beregnede aksjeandelen til verdipapirfondet.

1000

Forfatter

Advokatfullmektig / manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Graf

I forslaget til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1. LS punkt 7.4) foreslåes det endringer i skattereglene for verdipapirfond. Forslaget innebærer blant annet en forenkling av gjeldende skatteregler for verdipapirfond. Det følger videre av forslaget at beskatningen av deltakerne i fondet skal baseres på en sjablongmessig beregning av verdipapirfondets eiendeler og inntekter basert på forholdet mellom aksjer og andre verdipapirer.

Etter skatteloven § 10-20(4) skal aksjeandelen fastsettes ut fra forholdet mellom verdien av "aksjer og andre verdipapirer.

"(4) Aksjeandelen beregnes ut i fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse. (…)"

I enkelte verdipapirfond investeres det i private equity fond gjennom deltagerlignede selskaper. Det fremgår hverken av ordlyden i bestemmelsen eller av proposisjonen om aksjer eid gjennom deltagerlignede selskaper omfattes av uttrykket "aksjer".

KPMG har forespurt Finansdepartementet om en presisering av hvorvidt   aksjer eid gjennom et deltakerlignet selskap omfattes av begrepet "aksjer" i de nye skattereglene for verdipapirfond.

I et upublisert brev av 21. desember 2015 bekrefter finansdepartementet KPMGs syn om at man må se gjennom det deltakerlignede selskapet for skatteformål ved klassifiseringen av verdipapirfondets eiendeler. Dette innebærer at at aksjer eid av det deltakerlignede selskap skal tilskrives verdipapirfondets totale aksjeandel.

Finansdepartementet legger til grunn at "aksjer som et verdipapirfond eier gjennom et deltakerlignet selskap vil kunne inngå i den beregnede aksjeandelen".Konklusjonen er i tråd med prinsippet om deltakerligning etter nettometoden, som tilsier at et deltakerlignede selskap skal behandles som en transparent enhet.

KPMG har tidligere uttalt seg kritisk til de nye reglene for skattlegging av verdipapirfond.


Les uttalelsen.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn