EU-kommisjonen lanserer "Anti-Tax Avoidance Package" | KPMG | NO
close
Share with your friends

EU-kommisjonen lanserer "Anti-Tax Avoidance Package"

EU-kommisjonen lanserer "Anti-Tax Avoidance Package"

EU-kommisjonens "Anti-Tax Avoidance Package" inneholder lovforslag relatert til arbeidet med BEPS (anti-base erosion and profit shifting), CBCR (non-public country-by-country reporting), samarbeid med tredjeland, samt misbruk av skatteavtaler. Målet er å bedre de forretningsmessige forholdene i EUs indre marked.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Bøker

De nye lovforslagene er en del av et bredt initiativ i EU, og må sees i sammenheng med Kommisjonens Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation lansert 15. juni 2015 og OECDs 15 BEPS Action Points utgitt i oktober 2015.

I det følgende gis en kort oversikt over det viktigste innholdet i Anti-Tax Avoidance Package.

Kommisjonen følger opp det tidligere foreslåtte Anti-BEPS Directive, som inneholder regler om rentebegrensning, utflyttingsskatt, "switch-over"-klausuler, anti-misbruk regler (GAAR), kontroll av selskaper i lavskatteland (CFC) og "hybrid mismatches".

"Third-country non-cooperative tax jurisdictions"

Dernest foreslås regler for land-for-land-rapportering basert på OECDs BEPS Action 13, i form av å endre EU-direktiv 2011/16/EU. Reglene vil få anvendelse på multinasjonale selskaper med en minimumsomsetning på 750 millioner euro, og innebærer detaljerte rapporteringsforpliktelser for selskapene, samt en forpliktelse til automatisk informasjonsutveksling mellom de relevante land.

Videre følger Kommisjonen opp arbeidet med samarbeidsrutiner med såkalte "third-country non-cooperative tax jurisdictions", hvor disse landene oppfordres til å anvende minimumsstandarder for plausibel utøvelse av skattemyndighet.

Når det gjelder forslagene relatert til forebyggelse av misbruk av skatteavtaler, herunder "treaty shopping", reflekterer dette i stor grad OECDs BEPS Action 6 og 7. Kommisjonen slutter seg derved til GAAR-reglene og oppfordrer dessuten EU-landene til å implementere Artikkel 5 i OECDs Model Tax Convention ved implementering av skatteavtaler, særlig der man søker å regulere konstruerte unngåelser av fast driftssted.

Implementeres innen utgangen av 2016 om godkjent

Dersom de to lovforslagene blir godkjent i EU-parlamentet, skal reglene om land-for-land-rapportering implementeres av EU-landene innen utgangen av 2016. BEPS-direktivet kom uten en implementeringsfrist, men EUs kommisjonær har ytret at landene bør kunne få til en rask implementering av direktivet. Videre må EU-parlamentet og EU-rådet slutte seg til forslagene knyttet til forebyggelse av misbruk av skatteavtaler, og det forventes også at medlemslandene formelt slutter seg til forslagene. EU-kommisjonen forventes dessuten å publisere et revidert forslag knyttet til arbeidet med et felles system for kalkulering av skattegrunnlaget til selskaper i EU (CCCTB) høsten 2016, samt et forslag til styrking av skatterelaterte tvisteløsningsprosedyrer i løpet av sommeren 2016.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn