Endret rettsoppfatning - foreldelse av justeringsrett | KPMG | NO
close
Share with your friends

Endret rettsoppfatning vedr. foreldelse av justeringsrett

Endret rettsoppfatning - foreldelse av justeringsrett

Skattedirektoratet har etter innspill fra KPMG Law i klagesak besluttet å endre praktiseringen av foreldelsesreglene slik at kommuner mv. som overtar justeringsrett for tidligere år (justeringsoppstilling utarbeidet etter overtagelsesåret) kan kreve kompensasjon uten at det blir ansett foreldet.

1000

Forfatter

Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Hus

En kommune kjøpte i 2011 leiligheter til bruk for vanskeligstilte i kommunen i et nyoppført boligbygg. Av ulike årsaker ble ikke justeringsretten for avgiftskostnadene ved oppføringen av leilighetene overdratt fra byggherren til kommunen før ved justeringsoppstilling datert i desember 2012.

Kommunen krevde kompensasjon både for 2011 og 2012 i kompensasjonsoppgaven for 6. termin 2012. Skattekontoret nektet kompensasjon fordi boligene ikke kunne anses særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål. For 2011 var justeringsretten uansett foreldet, ifølge skattekontoret, og viste til at Skattedirektoratet i en annen klagesak fra 2014 hadde kommet til at et krav på justeringsrett for tidligere år var foreldet. Kravet var ikke tatt med i kompensasjonsoppgaven for 6. termin i anskaffelsesåret, og heller ikke i første termin det følgende året. Det at dokumentasjonen for justeringsretten var utstedt på et senere tidspunkt innebar ifølge direktoratet ikke noen forskyvning av foreldelsesfristen.

Kompensasjonsloven

Ifølge kompensasjonsloven skal kompensasjonskrav for kommuner medtas i oppgaven for den periode hvor beløpet er bokført. Foreldelsesfristen starter å løpe fra det samme tidspunkt, eller på det tidspunkt kravet skulle ha vært bokført. For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen veldig kort, iden den er sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode/termin. For andre kompensasjonsberettigede er fristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for 6. termin det påfølgende år.

Etter klage fra KPMG Law kom Skattedirektoratet i oktober 2015 til at kompensasjonsrett forelå fordi boligene oppfylte kravene til særskilt tilrettelegging for helseformål eller sosiale formål.

Kravet om justeringsrett

I forhold til spørsmålet om kravet for 2011 var foreldet var direktoratet enig med KPMG Law i at fristen for den særskilte foreldelsesregelen ikke kunne starte sitt løp før justeringsoppstillingen var utarbeidet av byggherren/selgeren, dvs. i 6. termin 2012. Først på dette tidspunktet kunne kommunen bokføre justeringsbeløpet. Kravet om justeringsrett for 2011 var derfor i behold. Skattedirektoratet har med dette endret sin tidligere oppfatning om at foreldelsesfristen løper fra 6. termin i anskaffelsesåret, slik at det nå er tidspunktet for utarbeidelsen av dokumentasjonen som er utgangspunktet for foreldelsesfristens løp. Det er publisert to skriv om dette på skatteetatens hjemmeside, se nedenfor.

Mulighet til å kreve omgjøring

Kommuner som overtar justeringsrett som også omfatter tidligere år, skal medta krav for de foregående år i den termin hvor justeringsoppstillingen foreligger, eller senest i den påfølgende termin. Kravene for det inneværende året skal som vanlig medtas i oppgaven for 6. termin, eller senest 1. termin det påfølgende år.

Kommuner og andre kompensasjonsberettigede som har fått avslag på krav om kompensasjon for overtatt justeringsrett for tidligere år, kan nå ha mulighet til å kreve omgjøring av de aktuelle vedtak. Tilsvarende kan de kommuner mv. som har glemt å overta justeringsrett for overtatte kapitalvarer be overdrager om å utarbeide en justeringsoppstilling, og deretter kreve kompensasjon for tidligere år. Dette vil også indirekte kunne ha betydning for bl.a. private utbyggere av offentlig infrastruktur som VVA-anlegg. I samarbeid med kommunene kan disse nå oppnå økt tilbakebetaling/refusjon fra staten av tidligere pådratte merverdiavgiftskostnader.

Den endrede rettsoppfatningen kan også innebære tilsvarende muligheter for ordinært avgiftsregistrerte som har overtatt kapitalvarer uten samtidig å ha overtatt justeringsrett for eventuelle tidligere påkostninger på disse.

Les her for mer informasjon.

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn