Land-for-land-rapportering i Norge | KPMG | NO
close
Share with your friends

Land-for-land-rapportering i Norge

Land-for-land-rapportering i Norge

Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 et forslag til nye regler i ligningsloven med krav om land-for-land-rapportering for skatteformål på høring. Høringsforslaget er ikke en del av de kravene om land-for-land rapportering som har vært en del av regnskapsloven og verdipapirhandelloven siden 2014.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Mann på flyplass

Høringsforslaget bygger på Rapport 13 i BEPS-prosjektet som omhandler oppdatering av retningslinjene for internprisingsdokumentasjon og land-for-land rapportering. Rapport 13 anbefaler blant annet at deltakerlandene innfører regler om land-for-land rapportering av nøkkeldata knyttet til enheter i flernasjonale foretak.

I høringen foreslår Finansdepartementet at konsern med enheter i utlandet og en samlet inntekt på 6,5 milliarder kroner eller mer skal avgi land-for-land-rapporter for skatteformål til norske skattemyndigheter. Land-for-land rapportene skal blant annet inneholde informasjon om inntekter, resultat før skatt, faktisk betalt skatt og akkumulert fortjeneste og bokført egenkapital.

Formålet med land-for-land rapportene er å tjene som et verktøy for risikoanalyser for internprisingsformål og analyse av annen risiko knyttet til overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Det presiseres at inntektsjusteringer ikke skal foretas basert utelukkende på opplysninger i land-for-land rapporten. Land-for-land rapportene vil bare være tilgjengelige for skattemyndighetene.

Det foreslås at lovendringen og forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 og senere. De første land-for-land rapportene må derfor leveres innen 31. desember 2017 for inntektsåret 2016.Høringsfristen er satt til 25. januar 2016.

Høringsnotat, land-for-land rapportering

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn