Hovedutfordringer for revisjonsutvalg 2015 | KPMG | NO

Hovedutfordringer for revisjonsutvalg 2015

Hovedutfordringer for revisjonsutvalg 2015

Revisjonsutvalgets hovedutfordringer i 2015 kommer fra økt usikkerheten i økonomien, internasjonal volatilitet og endringer i risikobildet. Stadig flere styrer endrer innretning og prioriteringer for egen oppfølging etter dette, men for mange er prosessen fortsatt teknisk og statisk.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Oppslått bok.

Revisjonsutvalgene forteller KPMG at økonomisk og politisk usikkerhet, endringer i lover og regler er de områder som er mest utfordrende. For andre år på rad understreker over halvparten at manglende kompetanse og kapasitet gjør det krevende å foreta en skikkelig jobb med regnskapsrapporteringen og ved endringer i regnskapsregler.

Tre av fire vi spør internasjonalt, forteller at tidsbruken øker moderat eller mye. Mange føler at man har "brukt opp tidsbudsjettet" når regnskapene er gjennomgått og man har hatt møter med ekstern- og internrevisor.

Revisjonsutvalget tar en rolle i arbeidet med oppfølging av vesentlige risikoer i virksomheten, slik som cyberrisiko, teknologirisiko, overholdelse av nasjonale og internasjonale lover og regler og operasjonelt risikobilde. Dette er også områder man ønsker å prioritere i 2015. De tar også en rolle i risikovurderingsprosessen som sådant. Våre erfaringer tilsier at modenheten større utenfor Norge enn i Norge. Det hører til unntakene at utvalgsmedlemmer har dypere kunnskap om virksomhetens risikobilde. I stor grad blir det til at man intervjuer de som kan dette best i virksomheten og lar det bli med det, der man svarer godt for seg, sier Thore Kleppen, partner i KPMG.

Vi ser at flere ansetter egen Risk Manager for å lette arbeidet for både ledelse og revisjonsutvalg. I tillegg tar en av tre og legger arbeidet med risikostyringen i sin helhet tilbake i samlet styret.

Utvalgene er bekymret omkring kvaliteten på eget arbeid innenfor:

  • kvaliteten i risikovurderinger, spesielt innen Cyber, teknologi, utvikling av ledertalenter og behov for utvikling av forretningsmodellen.
  • hvor forberedt virksomheten er på å forhindre, avdekke og korrigere tap av kritisk infrastruktur - som finanssystemer, kommunikasjonsnettverk, transport og logistikkløsninger, og energi/strøm.
  • evaluering av IT-ansvarlig (CIO). Denne får dårlig tilbakemelding fra revisjonsutvalgene, både på informasjonen de leverer og kommunikasjonen med utvalget.
  • backup-planen for CFO-funksjonen. Mange revisjonsutvalg her dette ikke på agendaen i dag, eller de er ikke fornøyd med kvaliteten på utvalgets arbeid på dette området.
  • dybden i evalueringen av finansfunksjonen. Dette inkluderer vurdering av finansiell risikostyring, investeringsprosesser, skatt og finansiering. For investeringsprosesser, viser vi til ACIs veileder.
  • evaluering av internrevisjonens bidrag til virksomhetens verdiskapning. Vi viser her til en egen veileder utviklet av KPMG Audit Committe Insittute.
  • å få mer ut av revisors bransje- og virksomhetskompetanse, samt kvaliteten på finansorganisasjonen.

Generelt ser revisjonsutvalgene et behov i å øke forståelsen av virksomhetens strategi og risikobilde. De vil bruke større andel av tiden åpne diskusjoner, større bredde i diskusjoner og av alternative perspektiver. Dette er viktig for å øke utvalgets erfaring og kompetanse.

 

Fra norsk side erfarer vi at utvalget ikke har en helhetlig vurdering av internkontrollen og om denne er innrettet slik at den understøtter strategiimplementeringen og hådnteringen av risikobildet. Noen av de større og mer internasjonale har kommet et stykke, men det mangler mye hos mange.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn