Globale megatrender i offentlig sektor | KPMG | NO

Globale megatrender i offentlig sektor

Globale megatrender i offentlig sektor

Globale krefter vil i stor grad påvirke landskapet for privat og offentlig sektor frem mot 2030. Globale megatrender har blitt godt dokumentert på makronivå. I rapporten "Future State 2030" ser KPMG nærmere på de globale trendenes konsekvenser for beslutningstakere hos nasjonale myndigheter og offentlige virksomheter.

1000

Relatert innhold

Sør-Afrikanske barn

KPMG har identifisert ni globale megatrender som i stor grad vil påvirke myndigheter og innbyggere frem mot 2030. De enkelte trendenes påvirkning vil bli omfattende, samtidig som de er tett koblet mot hverandre og krever samkjørte og koordinerte tiltak.

Demografi og enkeltindividets styrkede rolle

1. Demografi

Forlenget levetid og fallende fødselstall gir en raskt voksende andel eldre mennesker over hele verden. Det øker presset på sosiale velferdssystemer, som pensjonsordninger og helsevesen. Flere regioner har også utfordringer med å integrere en stor yngre befolkning i et mettet arbeidsmarked.

2. Enkeltindividets styrkede rolle

Fremskritt innen global utdanning, helse og teknologi bidrar til å styrke enkeltindividets rolle, og gir et økt behov for transparens og deltakelse i politikk og offentlig beslutningstaking. Disse endringene fortsetter og skaper en ny æra i historien hvor antallet mennesker som tilhører mellomklassen innen 2020 overstiger andelen av verdens fattigste befolkning. 

Teknologiske fremskritt og økonomisk avhengighet

3. Teknologiske fremskritt

IKT har de siste 30 årene transformert samfunnet. En ny bølge med teknologisk nyvinning skaper unike muligheter og tester myndighetenes evne til å hente ut gevinster på området.

4. Økonomisk avhengighet

Den sammenvevde globale økonomien vil oppleve en videre vekst i internasjonal handel og kapitalflyt, men fremskritt og realisering av økonomisk gevinst fordrer at internasjonale handelsavtaler styrkes.  

Offentlig gjeld og økonomisk maktskifte

5. Offentlig gjeld

Offentlig gjeld forventes å bli et stort hinder for finansielle og politiske fremskritt frem mot 2030. Myndighetenes evne til å få kontroll på gjeld og identifisere nye muligheter for offentlige tjenesteytelse vil påvirke evnen til å respondere på store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.

6. Økonomisk maktskifte

Vekstøkonomier løfter millioner av innbyggere ut fra fattigdom samtidig som de får større innflytelse i den globale økonomien. Med en omfordelt global makt må både internasjonale institusjoner og nasjonale myndigheter fokusere på transparens og involvering. 

Klimaendringer, ressursknapphet og urbanisering

7. Klimaendringer

Økt utslipp av forurensende klimagasser har en negativ miljøpåvirkning og skaper en kompleks miks av uforutsigbare klimaendringer, samtidig som det utfordrer etablerte systemer. For de fleste myndigheter vil de bli vanskelig å finne en riktig kombinasjon av tilpasning og klimatiltak.

8. Ressursknapphet

Påvirkning fra den voksende befolkningen, økonomisk vekst og klimaendringer gir et stort press på verdens naturressurser, inkludert vann, mat, dyrkbar jord og energi. Dette gjør at ressursstyring blir en viktig post på myndighetenes agenda.

9. Urbanisering

Omtrent 2/3 av verdens befolkning vil innen 2030 være bosatt i byen. Urbaniseringen skaper store muligheter for sosial og økonomisk utvikling, og mer bærekraftige levekår, men øker samtidig presset på infrastruktur og ressurser, da spesielt energi. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn