Stap 4: de impact van IFRS 16 op ratio's en KPI's |

Stap 4: de impact van IFRS 16 op ratio's en KPI's

Stap 4: de impact van IFRS 16 op ratio's en KPI's

IFRS 16 heeft invloed op financiële kengetallen. Wat is het 'front-loading' effect?

Contact

Gerelateerde content

De primaire gevolgen van IFRS 16 voor de financiële rapportage zullen bekend zijn. Omdat vanaf 2019 alle leasecontracten worden geactiveerd, zullen op de balans zowel nieuwe zogeheten 'right-of-use'-activa als nieuwe leaseverplichtingen verschijnen. In de winst-en-verliesrekening verschuiven leasekosten vanuit de operationele kosten naar rentelasten en afschrijvingen. Tot zover geen nieuws. Maar IFRS 16 heeft ook subtielere en afgeleide gevolgen op financiële kengetallen en ratio's waaraan we in dit blog aandacht willen besteden.

Het ‘front-loading’-effect

Een van die subtielere gevolgen van IFRS 16 vloeit voort uit het zogenaamde 'front-loading'-effect. Daardoor vallen de totale leasekosten (afschrijvingen plus interest) in de beginperiode van een leaseovereenkomst onder IFRS 16 hoger uit dan nu aan operationele kosten het geval is, terwijl aan het eind van de leaseperiode de situatie omgekeerd is.

Hoe werkt het ‘front-loading’-effect: een voorbeeld

Stel dat een leasecontract wordt afgesloten voor de huur van een pand voor de duur van tien jaar. De jaarlijkse huurbetalingen bedragen EUR 120; deze worden tegen 3,5% contant gemaakt zodat bij het ingaan van het contract een totale leaseverplichting van EUR 1.000 bestaat. Deze verplichting wordt, samen met een 'right-of-use'-actief van eveneens EUR 1.000, op de balans genomen.

Gevolgen voor de winst-en-verliesrekening en de balans

De totale leasekosten in het eerste jaar bedragen EUR 135, zijnde EUR 100 (afschrijvingen) plus EUR 35 (rentelasten bij een interest van 3,5%). De leasekosten liggen dus aanvankelijk hoger dan de huurbetaling van EUR 120; ziedaar het 'front-loading'-effect. Op de balans is het 'right-of-use'-actief na een jaar afgeschreven tot EUR 900. De leaseverplichting bedraagt echter nog EUR 915, zijnde EUR 1.000 (startwaarde) plus EUR 35 (interest jaar 1) minus EUR 120 (huurbetaling). Aan het einde van het eerste jaar is er dus een nettoverschil van EUR 15 tussen het 'right-of-use'-actief en de leaseverplichting.

Waarom is dit relevant?

Voor een bedrijf in stabiele omstandigheden dat met enige regelmaat nieuwe leasecontracten sluit en andere ziet aflopen, zal dit ‘front-loading’-effect grotendeels geneutraliseerd worden. Voor bedrijven daarentegen die in een korte periode grote nieuwe leasecontracten afsluiten (bijvoorbeeld vanwege sterke groei, het in gebruik nemen van een nieuw pand of de vervanging van een vloot vliegtuigen of vrachtwagens), kan dit effect aanzienlijk zijn. Bovendien geldt voor bedrijven met een aanzienlijke operationele leaseportefeuille dat onder IFRS 16 hun schulden sterker zullen toenemen dan hun activa.  

De impact op financiële ratio's en kengetallen

Door het verschuiven van leasekosten uit operationele kosten naar afschrijvingen en rentelasten zal de EBITDA toenemen. Het 'front-loading'-effect werkt door in het nettoresultaat. Ratio’s gebaseerd op nettoresultaat (bijvoorbeeld rendement op activa en eigen vermogen) maar soms ook bijvoorbeeld op het uit te keren dividend, worden dus door dit effect beïnvloed. Ten slotte kan ook de leverage veranderen als gevolg van IFRS 16, omdat de schuldpositie toeneemt met de leaseverplichtingen uit operationele leases (en omdat het eigen vermogen kan veranderen afhankelijk van de te kiezen transitiemethode naar IFRS 16, hierover leest u meer in de laatste blog).

Inzicht creëren & verwachtingen managen

Het belangrijkste advies op dit punt is dat bedrijven inzicht moeten creëren in de impact van IFRS 16 op hun financiële ratio's en KPI's, en moeten zorgen dat ze de verwachtingen bij hun stakeholders hieromtrent managen. Essentieel hierbij is om na te gaan welke verwachtingen deze stakeholders hebben op grond van de informatie waarover ze nu beschikken, en waar uw bedrijf straks daadwerkelijk uitkomt onder IFRS 16. Bedrijven zullen in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht moeten krijgen in eventuele discrepanties tussen verwachtingen en de toekomstige werkelijkheid, om zo meer tijd te creëren deze verwachtingen te managen. Daarbij is het aan te raden om, voor zover mogelijk, na te gaan hoe kengetallen en ratio's bij andere bedrijven gaan verschuiven. Als de eigen verschuivingen daar sterk van afwijken, zal hiervoor een verklaring verwacht worden.

Maar ook interne stakeholders moeten geïnformeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over bijvoorbeeld managementbeloningen en 'earn-out'-regelingen die zijn gebaseerd op EBITDA. Zoals eerder genoemd zal de EBITDA door de transitie naar IFRS 16 toenemen, waardoor op EBITDA gebaseerde beloningen hoger zullen uitvallen zonder dat onderliggende prestatie van de onderneming is verbeterd. Dergelijke afspraken zullen daarom bij de invoering van IFRS 16 tegen het licht gehouden moeten worden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig