Stap 3: IFRS 16 en de impact ervan op bankconvenanten |

Stap 3: IFRS 16 en de impact op bankconvenanten

Stap 3: IFRS 16 en de impact ervan op bankconvenanten

Wat zijn de gevolgen van IFRS 16 voor de overeenkomsten die zijn gesloten met banken?

Contact

Gerelateerde content

Zoals u in blog 2 hebt kunnen lezen, is de overgang naar IFRS 16 volop in gang en bent u bezig met het verzamelen van alle leaseverplichtingen. Een speciaal punt van aandacht bij de overgang naar IFRS 16 – en de derde stap in ons zesstappenplan – betreft de gevolgen voor de financieringsovereenkomsten die uw bedrijf heeft gesloten met banken en andere verstrekkers van vreemd vermogen.

Veel van die overeenkomsten en afspraken bevatten voorwaarden die zijn gekoppeld aan financiële ratio's. Met name de solvabiliteit en daarvan afgeleide kengetallen, zoals leverage of de interest coverage zijn in dit verband van belang, evenals de EBITDA. Omdat deze ratio’s en kengetallen zijn gebaseerd op accountinginformatie, zal de verandering in verslaggevingsregels als gevolg van IFRS 16 een verandering van die ratio's en winstcijfers tot gevolg hebben.

Solvabiliteit daalt, EBITDA stijgt

In het geval van rapportering volgens IFRS 16 worden alle operationele leases die tot dusver buiten de balans bleven, geactiveerd. Dat leidt zowel tot meer activa op de balans als tot hogere schulden, waardoor de solvabiliteit minder gunstig zal uitvallen. EBITDA daarentegen stijgt, omdat de kosten voor operationele leases daaruit wegvallen en onder IFRS 16 terugkeren in de vorm van afschrijvingen en rentelasten.

Een reality check

Nee, de economische realiteit van uw bedrijf verandert niet door de invoering van nieuwe regels voor het rapporteren over die realiteit. De activa die u leaset blijven dezelfde, en de kasstromen die u daarmee genereert ook. Maar desondanks kunnen de nieuwe boekhoudregels andere aspecten van de economische realiteit beïnvloeden. Dat is het geval als bankconvenanten worden geschonden doordat de relevante grootheden anders worden berekend.

Het meest extreme geval

In het meest extreme geval kunt u als gevolg van IFRS 16 u de afspraken uit uw bankconvenanten niet meer nakomen en worden kredieten vervroegd opeisbaar. Zo'n vaart zal het echter waarschijnlijk niet lopen. Toch is het zaak bedacht te zijn op dergelijke gevolgen van IFRS 16. Tijdens de implementatie van de nieuwe regels zult u alle financieringsovereenkomsten moeten doorlichten op convenanten die afhankelijk zijn van de gehanteerde verslaggevingsregels. Daarbij kunt u op drie verschillende situaties stuiten:

Er is niets aan de hand
In uw financieringsovereenkomst wordt de operationele leaseverplichting vaak al meegenomen in de berekening van de convenanten. Hiervoor vragen banken vaak een aparte rapportage waarin de leaseverplichtingen zijn opgenomen volgens een vergelijkbare methodiek als die waarmee ze onder IFRS 16 in de jaarrekening zullen worden gerapporteerd. Mits de leaseverplichting in uw rapportage naar de bank overeenkomt met de leaseverplichting onder IFRS 16 verandert het beeld dat de bank heeft van uw bedrijf weinig bij de invoering van IFRS 16.

Er is op zich niets aan de hand, maar toch
Het kan ook zijn dat in de overeenkomst is opgenomen dat voor het berekenen van de ratio’s en kengetallen de verslaggevingsregels worden gehanteerd zoals die van toepassing waren op het moment van afsluiten (‘frozen GAAP’). Ook dan is er op zich niets aan de hand wat betreft de leningen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Alleen is het wel zo dat de rapportage naar banken na de toepassing van IFRS 16 gaat afwijken van de externe rapportage. Hiervoor zult u derhalve een apart rapportageproces moeten onderhouden of uw convenanten heronderhandelen naar IFRS 16 situatie.

Er is misschien wel echt iets aan de hand
Wanneer in de leningsdocumentatie niets specifieks staat vermeld en banken de voorwaarden toetsen aan de externe rapportage, dan is er een potentieel probleem. Dan is het zaak om met de banken om tafel te gaan zitten en de convenanten te heronderhandelen om te voorkomen dat de invoering van IFRS 16 tot onbedoelde en ongewenste situaties leidt.

In stap 1 uit deze serie hebben we al betoogd dat het van belang is om ruimschoots vóór de invoeringsdatum van IFRS 16 te beginnen met het onderzoeken van de impact ervan. Door te laat te beginnen, creëert u onnodige tijdsdruk.

In stap 2 benoemen we het verzamelen, analyseren en completeren van alle lease-data die nodig zijn om over anderhalf jaar te voldoen aan IFRS 16.

Daarom nogmaals een pleidooi om vandaag te starten met het gedetailleerd in kaart brengen van alle gevolgen van IFRS 16. Een vroege start geeft u de gelegenheid bijtijds te communiceren met aandeelhouders, analisten en commissarissen, te onderhandelen met banken en financiers, en andere stakeholders. Denk er ook vooral aan uw controlerend accountant in te lichten. Dat alles is noodzakelijk om te voorkomen dat er bij de overgang naar IFRS 16 in 2019 onvoorziene verrassingen naar buiten moeten worden gebracht.

Tot zover stap 3 van het stappenplan voor de transitie naar IFRS 16. In stap 4 behandelen we de consequenties van IFRS 16 voor 'sale en lease back'-transacties.  

Ruben Rog, Partner Capital Markets and Accounting Advisory Services, KPMG
Janpiter Nijp, Assistant Manager Capital Markets Accounting Advisory Services, KPMG

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig